Jouw zoekopdracht heeft 466 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-11

Filters

Publicatiedatum
1916466

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

2941 zund Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiefe Belgiens, Wet- eu Yerordeningsblad voor de bezette strekeo van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politiei ftJdeeilng bij den GeneraalgOu Terneur in Belgié. Gedrukt m d drukkerij van liet Wet- en Veror deningstuad, Brussel, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Gtffe Sfttsgafte (A) ftteis 10 pfennig Belgicher Rurier £3riiffetetv £et Sfagi-jdjf ctftfjeîni Ir. tBtuffeii .iaglitf) (audj Sonniagê) 3toeima. an^e? 9Jîont«fl botmiitag, ®le &Tjte ïïzêsaoc (A) srfôcin- ;cbcc 9ta$mUiag. Xie $ toc', je SluSga&c (B) *rfcf?eïnl aurgen», Sînfenbnngcn îinb nut an bie Sdjriîtleitnng, ntrfj. an ...

Het tooneel

— 1 , ____ _ 2e Jaargang Nr 9 — 11 November 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem - . - Koninklijke JSederlandsche Schouwburg. "ZAZA,, = Mej. ELI S A JOJVCKERS 2.AZA der eerste vertooning le Antwerpen. Niettegenstaande den respectabe-len ouderdom van Z a z a , blijft het werk van Berton nog altijd een der ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES runi i awnp ■ r r.PMTSi administration et redaction : bureau a paris : MARDI 7 NOVEMBRE 1916. fï mois. 9 shillings 'c.jdor house, tudor st., lcndon, e.c. U, place de labourse abonnements : | 6 mois. 17 shillings. • CONSERVATION par le progrès. v téléphoné: city 3960. H-: ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 10 — 18 November 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem IÇoninklijke JSederlandsche Schouwburg. Het Zevende Gebod HE'RMAJS HEYERMANS. Verleden jaar gaf ons blad in hare tooneelnieuwsjes, ten propooste van het geschil tusschen Mevr. De Boer en Heyermans, een gedeelte weer van den brief door den ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 2961 Gesetz-und Verordnungsblatt fiir die okkuoierten Gebiete Beteiens, Wet- en Verordeiiingsblad voor de bezettc slreken van Bclgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de politieke »ldeeling bij den Generaalgou-verneur in belgié. Gedrukt m de drukkerij van lier Wet- en veror-deningsolad, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Vendredi 10 Novembre 1916 ■MgaBMMBWWWBWBBMWBMMWMJBJBUMMiillW HMW'H I .imUMlMIMIU Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17,762 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : Le« abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3éme Année 1^7 Wt5 _ TJ cetïts Mardi 7 novembre 1916 L'ECHOBELGE L'Union fait la Force «Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famiilt. Toutes les lettres doivent être adressées «M bureau de rédaction: f IV. Z. VOORBURGWAL, 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. __ ( ...

L'indépendance belge

BELGE. ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 0 CENTS) (itjdo^Iho^seA,tudorTstEIi^)\don:fc n. PLACEADEATlABouiisE. VENDREDI 17 NOVEMBRE 1916. f3 MOIS. 9 SHILLINGS ) rudof bojse, ttJdor st.. lo*don. e.c. J; ( 238-75. .- * i. ^ _ abonnements :u mois, 17 shillings, f conservation par LE progrès. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: | g ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT SS faar. Ulijavep G» De Grseve» Geaï, Keteivesi, 1S. DIS jKXj"3T î^TiES PATttïOT Dtnsdag î November 1918. Num. 2®§ Dood van X. D. Hoo^w. M$r §TiLL£/ï\^HS» Bisschop van Genf Onze k li fde bisschop, Monseigneur StiHe-mans, is Z naag morgend, te 3 ure 30, zacht ta den Heer ouislapen. In al de kerkcn en ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGÏSCHE SOLDATEN besf.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt lien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. Tabora ! Tabora !... Hoe welluidend weerklinkt dien vreemdeji naanj niet in onze karten, nadat de laatste overwinningeri hem ons zoo dierbaar ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Vendredi 17 Novembre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvieme Année - N° 17.768 DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYD ...

Pagina's