Jouw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-12

Filters

Publicatiedatum
1916463

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit bîad is VOOR DE BELGISCHE SOT^DATEN besf.emd ; iedere compagnie, escadron of batterîj ontvangl tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Instructiecenfrums van net Belgisch Leger (Slot) VIII ■ «ET INSTRUCTIECENTfiUiV! VODR QUD-RilLITiIREN DER IKFaNTÉRIE In de ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

23 December 1916 Nr 52 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en OnafhankeSijk Katholisk voiksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INHCHRlJVimUHrKlJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden «' 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . >. 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE I ONE PENNY 1.,., CINQ CENTIMES S«Rmrc- VIJF CENT KWENT': DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Sureaux: 43, Chancery Lane, W.C. —Téléphoné : Holborn 212, iiovjxt « n. m ; 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 eh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 b2> |23ME ANNEE DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 DECEMBRE 1916 *0 8Ôl-b52 LA ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 3&e jaar. $ùïn. 289 G. De Graeve, Ketelvest, 38 DE KLEINE PATRI01 Zondag 3 en Maandag 41 December 1918. Prijs 3 cenflemeif Duiîseha fesmhtes het ©root Hoofdhwarttca Eerete Baltach bttrloht. BERLIJN, 1 December. Wesielîfk krîîgsîooneeî. Geen bijzondere gebeurfèaîssen. ©«steUJk krlJgsfooneeL %eiçerfront ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — N*1 44 *7» .saHHBSMMaRtWKBEiRSs<MiiK' - wyeiflssases? Prijs : 10 Centiemen het Nummer Zondag 24 December 1916» ONS VLAANDEREN Door Eendracht SterkI VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Daitsch ! Inschrijvingsprijs: I Voor Fraukrijk : per jaar 4 00 fr. j per zes maatid 2.25 » Buiten Frankrijk: per jaar 6.00 » 1 - '.r. m ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ■ONE PENNY CINQ CENTIMES RBOiinV V1JF CENT D1X CENT1MES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 45, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : - 1 mois, 8 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 ïh. ■ 23«®ANNEE VENDREDI 8 DECEMBRE 1916 No. 342 LA GRANDE GUERRE I CHUTE DE BUCAREST il ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 6 Prijs 6 centieinen Gent 24 December 1910 HOOFDREDACTIE : ALGEMeen SECRET ARIAAT „ J MET DE MEDKWERIÇNG VAN HET WERK DER VOLKS BIBLIOTH ÊKEN "DE STRAAL,, ALLERLEI BEHEER : VROUVVENSECRETARIAA PEPERSTRAAT, 17. — «O» — ABONNEMENTEN : PER JAAR : FR. 3,25 zes iwanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weskblad voor ores ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwer» ultgegeven onder medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. S«'S<sob* bladen mogon ult t Da Landbouwar > mat» overnemen, rond«r talkans d* bnon ta varmildtn, W42. r Opstelraad en versen&ing : eizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10. Druhherij : Staitsdrukkerij, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

-HE SSEIiTËSSAAR-iJF. LAMDWACHT Sâc iaas*. Nuina39î G.DôGraeve.KetelvesMS DE KLEINE PATRIOT Zfrttdag a? en MaaaJag «S Pajgaaber 1916. Prijs 3 eentlemea Duilscha berichten het Groof Hoofdkwartieîs Eorsts Bnitsoh berioht. BERLIJN, 15 December. Westetiîk kriîgsîooneel. Lf'gerfront van den Duitschen kroonprins. Op den Westeroe^er van de Maas ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG g December 1916 a'1' JAARÛANG n' 19 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, Ingezonden VERSCH1JNT BIJ GELECENHEID RedakHe en Admlnislra.ie : stukken al of niet te plaatsen Plantijnlei Wcs!, 66, Antwerpen De GeneeskundigeHulp door de Mutualiteiten Het waarlijk ...

L'indépendance belge

tTsmc aanfe, No 303 1 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : HTDOF HO USE. TCDOE ST.. LONDON. B.C. TELEPHONE: CITY 39S0. BUREAU A PARIS : U. PLACE DE LA BOURSE. TELEPH.: 1 211"®Z et ( 238-75. VENDREDI 22 DECEMBRE 1916. en vente à Londres à 3 h. le jeudi 21 ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ème Année V®. S cents Lundi ï© décembre 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la For se, Journal quotidien naatl&i paraissant en H<*ll*ératSe w Eeigs est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent Être adressées au bureau de rédaction: N. 35. VOOB8URGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797, R^'^acteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

Pagina's