Jouw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-12

Filters

Publicatiedatum
1916463

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAV/E- N-V-Pruhk LRIJ • • • .DE.«SPAR13.fSL5TflD • • • MassaulaaH ±9. HflflRLLM"7] DE AVONDSCHOOL NAAR DE SCHILDERIJ VAN GERARD DOU (1613-1675) IN H ET RIJKS-MUSEUM TE AMSTERDAM. 16 DKCEMBER 1916 5 is,K JAARGANG N". ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

S4me Année N+<, 79 : S cents Mardi 26 âècenrôre 19!6 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées ci il bureau de rédaction: N. Z. VOORBURCWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ( ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE B0ne penny CINQ CENTIMES VIJF CENT DIX CENTIMES i A "IVTUV'irî -tT" PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43. Chancerv Lanc, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 «b. ■23ME AWJNiiiii. MERCREDI 6 DECEMBRE 1916 No. 340 LA GRANDE ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 6 Prijs 6 centieinen Gent 24 December 1910 HOOFDREDACTIE : ALGEMeen SECRET ARIAAT „ J MET DE MEDKWERIÇNG VAN HET WERK DER VOLKS BIBLIOTH ÊKEN "DE STRAAL,, ALLERLEI BEHEER : VROUVVENSECRETARIAA PEPERSTRAAT, 17. — «O» — ABONNEMENTEN : PER JAAR : FR. 3,25 zes iwanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weskblad voor ores ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR . DE LANDWACHT 33e jaar Nii m. 292 G. De Graeve» ICeîelvesi, 18 rt?7 KI PSWF PATïtlflT 7 Baasmlîep 1913 Prîis 3 centlemea Officiëele Duitsche barichten 268 tWEEDE UITVOER1NGSVOORSCHRIFT tôt de verordening be reffende de monstering der vourhanden runderen ea zwijnen. Aaiileiding tôt monstering van het in 't Etappen- gebiedwan ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT S8< fa^s*. ra%m?.293 G.BeGraevesK.eîeIvesÉ,ï8 DE KLEIN& PÂTKI9T Vrijdag $ December î91 S. Prljs S centièmes tificiëele Duitsche feerichîea 268. TWEEDE UITVOERINGSVOORSCEIRIFT tôt de verordening be'reffende de monstering der \o rhanden runieren en zwijnen. Vervolg. S. Ter indeeling der z'Mjnen wordsn ùe ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3037 Gesetz- unti Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Citgegeven door de politieke Ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in îielgié. Gedrukt in de irukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussei, Leuyensclie •traat 40. Het "Wet- en Verordeningsblad t! in België Terkrijgbaar bij OTenarenoemde drukkerij. in ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3029 Gesetz- und Verordnunqsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Citgegeven door de polltieke ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de Irukkerij van het Wet- enVeror-leningsblad, Brussel, Leuvensche itrâut 10 ' Het Wet- en Verordeningsblad s in België verkrijgbaar bij jovengenoemde drukkeril, in Duitschland en in ...

Belgisch dagblad

Se «Tsiarçang1 mtatKKMXzxz' - -nrumjL'.i,! •<■' indflii i i i VRTJDAG 1 iDEOEMBEÏfc 1910. Nq, 67 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Nederland £ 2.60 franco per posfc. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7l/s cent. Den Haag, Prinsegraeht 39 T^olp-frvrm "Rfvrl An Arlmir» 74rîfl BELGESCH DAGBLAD ADVEET EN TIEN. Van ...

De werkman

De Werkman 44e JAARGANC i N* 2292 15 December 1916 Hoofdopsteller : Volksvertegenw. DÂENS. Drukkers-Uitgevers ; FRANZ DAENS & ZUSTER A A F Q I BROOD. - AARDAPPELS. ! r\î \ LiU 1 _ KOLEN. - PARKen SPI- NAZIEBOULVAAR - EZELKENS. — REINE VURIGE LIEFDE Me botten,'t is tezeggen op sommige dagen is 't BROOD nu beter en begint te trtkken op 't ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : QNE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : 13 TIRE ATT A PARTS ! c A ARcm o Ir^f ■— ■— <(r%</> .TrTt t«.-r*o \ rUDOP HOITSE. TUDOK ST., LONDON. E.C. 11. PLACE DE LA BOURSE. samedi 2 decembre 19l6. ABONNEMENTS :1g mots' 17 SHILLINGS f co\SERY\TION P\R LE ...

Pagina's