Jouw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-12

Filters

Publicatiedatum
1916463

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Cfennig Stveife (1 ■I A A ■llffUI I III 10 gfetiiHg Belgifcher Rurier ^ruffgïet ^ntgeaseifuttg " $cr S :1 siî dj i SE ttt Î4; srfdjehtt te Siâftel iagltéj foucf) Sontiiogê) jtoetmaï au [jet ÎSoitfag Dototittag, Sic grtti ausgabc (A) ctf^tint jeben SiadjuiUtcg. Sic glociio MuSgabs (B) MfâjeiBt rastgeaS. Cinjcnbungcn finb nat on ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Onze Iseghemnaar

...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

2 December 1916 Nr 4Î 39e Jaararang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRMVI»G8PRUS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR . DE LANDWACHT 33e jaar Nii m. 292 G. De Graeve» ICeîelvesi, 18 rt?7 KI PSWF PATïtlflT 7 Baasmlîep 1913 Prîis 3 centlemea Officiëele Duitsche barichten 268 tWEEDE UITVOER1NGSVOORSCHRIFT tôt de verordening be reffende de monstering der vourhanden runderen ea zwijnen. Aaiileiding tôt monstering van het in 't Etappen- gebiedwan ...

La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

Numéro 101 DEUXIÈME ANNÉE DÉCEMBRE 1916 PRIX DU NUMERO — Elastique, de zéro à l'infini (prière aux revendeurs de ne pas dépasser cette limite). LA LIBRE BELGIQUE J'ai foi dans nos destinées; un Pays qui se défend s'impose au respect de tous : ce pays ne périt pas ! Dieu sera avec nous dans cette cause juste. Albekt, Roi des Belges (4 ...

Het Vlaamsche nieuws

m ?m M Zondaf 17 December 1916, Tweede Jmrg* Nr 348 Prifs î 6 Gentlemen ûmr reheel Belrië Het Vlaamsche INieuws I Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad vac België. - Verschijnt 7 maai per week IABONNEMENTSPRIJZEN » Per maand 1.76 Per 6 maanden .... ••. 10.— Per 3 maandea 6.— Per jaar 18,— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

InGriekenland Belgische Metaalbewerker -ffni fura urtnhiiinn ^j| rjuapsjqass der "¥oeiingsnij verheid Landelijk orgaan van de Centrale der ÏVerklieden en Werks^s der Voedingsnijverheid van ISelgië GEEN RECHTEN ZONDER PICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : ^OLKSHî GEEN PICHTEN ZONDER RECHTEN Jozef - Stevensstraat, brussel | Centrale Vereeniging der ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

3059 Gesetz- und Verordnunasblatt -for die okkupierten Gebiete Belgiens UioV» TJitgegeven door de politiete afdeeling bi] den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de Urukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche Btraât 40 Het Wet- en Verordeningsblad ts in Belgiê verkrijgbaar bil bovengenoemde drutkerij, in Euitschland ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ême Année N°. 793 et 793 s cents Dimancne 24 et i^urudi 25 dêcemwe i9!e L'ECHO BELGE L'Union tait la Forcer ' Journal quotidien du matin paraissant en Hollande Beige est notre nom de Famsêle. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Année - N. 788 - Ed. f| Elfifil EEflTIMÉS Mercredi 6 Décembre ï91i ÂafiMiMEST POSTAL, ÉD. BmmMks - Pfovhicc - Etrangi 3 mxst : Fr. 4.50. - m. 3.6 Vto ** poste en et à 3ëjk*«*er n'accepteal <jue ci qkmmmÊÉÈF&mzs ïïtf ELS,"Cdui. }*?♦!»#** !fS 1 jAi^r. 1 A1 Jctt.ÎET 1 OCTOî €r veta* s'irboiîfler toutefois pour fc ...

De legerbode

28 Deormiher 1910 Nu m mer 362 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende »— « —.— —« ' i*. Dit blad is VOCfR DE BELGISCHE SGEDATEN besiemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exeniplaren. Eene roerende Vaderlandsehe Vergadering Het is te Treyes, de eude lioefdstad van ...

Pagina's