Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-01

Filters

Publicatiedatum
1917571

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT rë mm WÈ&n sa mm 'àsm m^âm*m s m ori^ issi sm^amei s^is^ ursgr ianu bi sa ej îaar. Mans. 14 G.DeGraeve,KetelvesM# DE KLEIMS PATRIOT Wosasdag 3? Jasaarl 2317. Pràjs 3 aeiîîîemaflf' &M* Daïtsche berisMes Verordeaing fcetreS'anda het veraobaffen van Halls aass âa bnrgsriijlca bovolkingf. Van af 16 Januari ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 8 Prijs 6 centiemen tfent 7 Januari 1917 hoofdredactie : vrou wensecre t a ri a at met de medewerking van het algemeen secretariaat der christene beroeps- vereenigingen en het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 82. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 6? Januari 1917 Beulemans en Uylenspiegel. Aan den koenen en wijzen strijder Dr. A. Borms opgedragen. De Ylamingen, met al hun verscheidenheid in handel en wandel, in schijn en zijn, wil ik nu gaarne terugbrengen tôt deze twee beroemde letterkundige wezens : Beulemans en ...

De Belgische standaard

UiiiiRsnmi fmr •pusA U Ï-9S ■ jnMod*» a-50 | Mande* S-7S i\H* M0hl*t«*\ *m 'i Umâ t aaud f.I-7S tnasndeai S-50 |m«adfs S-aï Sttth» 't Um#ù I BUtd L s-|o •teuadts S-®*1 •aasde® S1?» ms OPSTBL SB BBHBBR1 rm* «Ara GèfuitU» Zesd ijk OS FABOT Kkiac uskeadi. tiajp s»3f f. de regsi. Recl&nssfc : vol* tsas craresa. I keasst, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT S# par. jg at Mîihî. 6 Elïtl G. De Graeve, Kete!vest« 13 » tm «£ ma sa, s DE KLEINE PATRJ9T Zondag 7 ea Maaadaa S Januari 1917. Pr.js 3 esatieiaa# Duitschi berishtea fâa het Groot Hooîdkwarîîcf Eareti Bultaoh berlolit BERLIJN,5 Januari. Westelijk krilgstooneel De gr vechtsbedrij ■ igheid van het geschut ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4me Aimée » N. 837 - Ed. B Cim CENTIMES Samedi 27 Janvier 1917 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 tes bureaux de peste en Belgique fct à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours ies Janv. 1 Avbil 1 Juillet t Octob. On peut s'abonner toutefois pour les ...

L'indépendance belge

SSèjse ajmée. No 16 L'INDÉPENDANCE ROYÀUMË-UNI Ï ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : «CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PABIS- tBDOR HOU8E, T0DOS ST.. LONDON. E.C. pLAC£ DE hk BOURSE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH, : 238 75 JEUDS 18 JANVIER 1917. En vente à Londres à 3 h. le mercredi 17 janv. ABONNEMENTS {6 MOIS. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT I9S |aar. Mîiss?» Î3 G. De Graeve, SCetelvest, as i »§Ï£î wl «Si m huce DE KLEINÈ FATRiOT Vrlfdag S$ Januari mi. l&iti Pfijg 3 eenîiemsa C?ÏP £ <«.**• 4fcî9rt.ct^-iy^'> jl» airrw m n" i Tit■ —— iliiîciësîa Ouitsche berichisiî *79 Verordtislng betr^fien-ia strooivlas, b-jTrarkt vie ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

|[ • UïTGAVE. N-V-DRUKKLRtJ -•» -DE->SPAP)g>»E.STAP"-ttA5SAULAArt N-g. HflARLLW • } [ DE OVERSTROOMIIwEN IN LTMBURG: gelijk zoo dikwijls in het begin des jaars, krijgen ook nu onze zuidelijke provinciën weer een hoogst ongewenscht bezoek van den waterwol'. die overal waar hij verschijnt het verkeer sterk bemoeilijkt of ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES ONIE PEMKSY ABONNEMENTS : non: CINQ cehtimkb 1 mois, 3 sh. ; 8 mois, 9 sh. oohtiskht: dix CENTIME» Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212 Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 là. Buvez le [HÉ LIPTON i vous désirez le meillêiss lé adressez-vous à !* firme qui le ...

Informations belges

No 215 13 Janvier 1917 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Belgisch dagblad

Jaarûausr «ÎNSDAG 2 en WÔBNSDÀG 3 JANUA RI 1917? No. 93 ABONNEMENTEN. J>er 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco pcr posfc. Losso ttummers: Voor Kcderltind 5 cent voor Buitenland 7lh cent. Den Haag, Prinsegraeht 39 r.Telofoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. ...

Pagina's