Jouw zoekopdracht heeft 540 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-04

Filters

Publicatiedatum
1917540

Het Vlaamsche nieuws

■luandag ïû April ig 17. Derde Jaargaog Nr. 106 Prijs : © Centirm voor geheel Beîgië Het Vlaamsche Nieuws yer»eh|î»t 7 maal In de week OFFICIEELE BERICHTEN - ^ 0 DUITSCHE Z1JDE BL'IISCH avondbericht L j^tardag 14 April. — Officies! a. vomi - ri gcarpe tôt Buliecouiri zija taîrijko (àjivallen déè Engetachem met groote , mislukt. De ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctfte gCttg flflfte (ft) fftels 10 Pfennig. Belgifcher Kurier £0riiffclets # 23«t Selgifdjt Ruriet etf^cini in 33tBff«I (aut§ SonntagS) jtoeimat anfcer îlîonfag botmittag. Sic (£• r ft e S u » g a b e (A) eiitt jebcn ïladjinittog. Sic 8 *> e t t e îl u » g a b c (B) ccft^eint raorgenS. Œluienbnngen pu* nur an bie edjrillleitung, ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e Jaargang. Nr 13 Prijs : 7 Centîemen. Zondag 1 April 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenhond „ ■I ' ■ MU-J 1 1 . I * ' * •" ■'! Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : F. Oe Wîtte, Ves*spye^istRiaat, 10, Gent Verantwoor<lell)1se ...

De Belgische standaard

*81IS*1H!»®US ! . r««r $ëU»U»l iMkzïè &v8e?8 ÉS»a«S^ I mW^MS a > Niit **&>:■&<• izt "i ISIUl i ttas&m ■ ■• ï-':' S et '. k> ■•>■■• g 1B«£ Haii*-,- '* Iaa-d i x W*fetd St. 2.^0 • ussaadï® g..oo | iufef «ii«0 g.JO I 0P8TBL h m BEHBEB villa « if» OoqaiUê • "bidijk ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT 36e |aar. Mum.88 G.DeGpaeveîXetelvesMS DE KLEïNE PATKIOT Vrljdag *3 April 1917. PriJ» S centièmes I#lSÏ$S«he S3i?8l!fô£! ^biî hst Grosî aaafâkwa^te Earste Duitach berio&t. BERLIIN, U April. Vestelijk kpllgstoosaeel. Etee-erfront nan oeldmaarschatk kroonprint Rupprecht uun Beieren. In zekere strekea ...

Belgisch dagblad

2<lo Tftoiwiiny, iTMAATC DA» 9 en DINSDAO ÎO APRIL, 1917. TVo. 175. -MS. ABONJS EMBNTEN. Per 8 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, ♦oor Bnitenland 7'/2 cent. JDea Haag, Prinsegracht 89 Telefoon. Red. en Admin. 7488. BELGISCH DAGBLAD ¥ei*schijnend te 's-Qravenliage, elken werhiiag te 12 ure ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

imanche 22 Avril 1917 Ve Année N° 4 LA Cloche de Belgique Supplément spécial hebdomadaire du «Courrier de la Meuse" Rédaction Kapoenstraat 14 ABONNEMENT : Administration Kapoenstraat 16 v PRIX PAR NUMERO: 5 Cents. Pour la Hollande . . Fl. 1.00 par trimestre. MAESTRICHT. — Téléph. 614. Pour l'Extérieur . . . Fl. 1.25 „ Avis aux ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

TIF fiEHTEHtlR . DE LâHDWACHT •S,, M»m.80 G.DeGraeve,Ketelyest. 1 $ DS KLEINB PATRI8T SVosnsdag 1 »iwîl I91J. Pr|i ;t îs.itieiao WtàieieDuitsche berichtaa Verordening ieireffende het overdragen van bevoigabedea der Belgische provinciale raden op dâ Toor- zitters van het burgerlijk bestuur. , Onder gedeel eli)ke ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 31 - 14 April 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiena Koninklijke JSederlandsche Schouwburg '"De Kechle Lijn,, Wij mogen het bestuur dankbaar zijn voor de opvoering van dit schoone werk. Te verwonderen is het dat «De Rechte Lijn» niet vroeger op het repertorium gebracht werd en dat eerst een ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS 8 moii (avril, mai, juin), fr. 7.C6. — 2 mois (avril, mai), ir. 6.10. — 1 mois (avril), fr, 2.56. Les detnandes d'abonnement sont reçues exclusivement par les bureaux et les facteurs des postes. —» hes réclamations concernant les abonnements doivent itore adressées exclusivement aux bureaux de poste• ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

tëtffe %umabe fâ) Btds 10 ytfennïa. Belgifcher kurier f23riiffeïctv $« StlaHSt Sutlet erftÇcini tn Srûjfel tnatidj (audj SontifaflS) jttcimol ou6ct SHoutag dotmittofl. Si« tt t |t e * ■ » 1 « » « (A) crfàcint jrtcn 9Ut$mi(t«4. Tic S to t i t c SI u S 5 o b c (B) eijdjcint raotocnê. Ginlenbungen pub nut an bie ec^rlftlcitung, nitft ...

Informations belges

No 314 23 Avril 1917 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Pagina's