Jouw zoekopdracht heeft 540 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-04

Filters

Publicatiedatum
1917540

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

~ — NUMÉRO 136 ===== AVRIL 1917 PRIX DU NUMERO 20 CENTIMES Abonnement 9 Francs. 1 ADMINISTRATION ; RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement i 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES Après de grosses pluies, qui ont rendu le terrain impraticable derrière le front en Flandre, les ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ê*»e Aîinêe N°. 904 et 905 S cents Dimanche iS et lundi 1© avril 1917 L'ECHO BELGE l'Union fâii la Forcer •Boarrasal quotidien ci as matin pjaieal©s®îst en Holi&ncle. Belge est noirs nom de Famille. ' Toutes Ses lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. z. VOORBURGWAli 334-^40, AMSTERDAM. Téléphone: ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ême Année N°. 9Q3 5 cents Vendredi 13 avril isss L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, •Journal aMOtidien «tw matin ssaraissanî en Moîlemce est notre mm de fmmiû. Toutes les lettres doivent être adressées ati bureau de rédaction: N. z. VOORBURGWALi 334-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Che9: Gustave Jaspaers. 1 Charles ...

De Vlaamsche wachter

DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het recht en het onrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! ...

L'indépendance belge

jjgèm* No &t> L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 5 CENTS) administration et redaction: sj dane str., high holborn, w.c. 1. TELEPHONE : HOLBORN 1773-4 bureau a paris : 11, place de la bourse. -r_, pnu (311-57 et TELEPH.: {238-75. SAMEDI 14 AVRIL 1917. En vente à Londres à 3 h. le vendredi ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier ^tâ$e&£eitung w V Set 93 c I g i f 4 e Stttlet erfijcint In Sriiiiel tostid) (audj SottnfaflS) stoeîmal nuëct SMontaa Sormittog. SEic g r ft « » u 8 g a 6 « (A) «iqjeint jebeti Kadjmittog. lit 3 m c i 1t tt u 3 fl a 6 e (B) crfdjeinl morgenS. einfenbungeit pub »»t «n bic SdjriftlcUunfl, itidji on cirjetne ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ZE HERKENDEN HEM A AN HET BREKEN VAN HET BROOD naar een schilderij van Léon Lhermitte in het muséum van Schoone Kunsten te Boston. GEBROKEN TROTS door H. B. van der SANDE. „Frederiks!" De grijze boekhouder keek van zijn lessenaar op naar de forsche gestalte van zijn chef, die de deur van 't kantoor geopend hield. „Ja, mijnheer?" ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of bat ter ij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. IHET VLIEGWEZEN IN AFRIKA ïndruïckea vati een eerste Vlucht aan het Tanganika-meer (Mei 1916) Onze negers hadden ons niet geloofd. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 39' taar. Mum« 82 wmm wrm m mm mm O.De Gpaeve» Kctelvest, li DB KLEINB PATRIOT Vrijdag • April 1917. m m Prlfs 3 eentiemes GOEDE VRIJDAG i * 0 Kruin dat in den loop dex tijden Sa hemelsch hcidra klaarheid rijst, j&a ondanks kampen en bëstrijdea _ Ktfg immer 'i spoor van 't heil ons wijst. t> Kruis dat sedert ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctfte gCttg flflfte (ft) fftels 10 Pfennig. Belgifcher Kurier £0riiffclets # 23«t Selgifdjt Ruriet etf^cini in 33tBff«I (aut§ SonntagS) jtoeimat anfcer îlîonfag botmittag. Sic (£• r ft e S u » g a b e (A) eiitt jebcn ïladjinittog. Sic 8 *> e t t e îl u » g a b c (B) ccft^eint raorgenS. Œluienbnngen pu* nur an bie edjrillleitung, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeesche Oorlog lu West-Viaindsren h in Fiatfrijk Uit Duitsche bron. Westclijfe ooriogsterrcin. BEliLlJ, 10 April (Olficieel) : Legergroep vas den veldmaarschalk erfprins Rupprecht van Beioren. — Het gevecht bij Arr^s duurt vocrt. Na verscheidene dàgen v&u groote massas artillerie en mijn werperswerkzaam-heid, hebben de Engelschen ...

Vrij België

No. 88. VRIJDAG 27 APRIL 1917. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JUL1US HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NhDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. . VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL^ NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN ...

Pagina's