Jouw zoekopdracht heeft 542 resultaten opgeleverd

  • 1917-05

Filters

Publicatiedatum
1917542

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

104 DE GOËDËNDAG abstrakten Kunstàusserungen der Veigangenheit wollten » (2). Het individuële van het objekt al dus losgelaten voor het essentiële van, de te konkretizeren soort, zal ook langzamerhand het objektivkime als reproduktief beginsel verdwijnen, want hier in i s juist de literatuur op de plastiese kunst de voorloper ; in literatuur ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang ; N' 37 26 Mei 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem 1 111 Toontie Janssens Mev.Dilis-Beersmans h. — We mogen «Othello» door Shakespeare,toch niet vergeten. — Inderdaad, ik vind A m al i a eene der meest complexe en moeilijk "weer te geven rollen. — En «Spoken» door Ibsen? — Och ja, ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Belgisch dagblad

Sde «I aargang, ZATERDAO lfi MEI 1017^ — 1 . ... No. S03, .SÉfc£ «Bs abonnemenïen. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Yoor Sfederland 5 cent, voor Buitenland 71/» cent. Dea Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD ||Hm ÂDYEETENTIEN, Van 1—5 regels f 1.50: eHnj igel meer f ...

L'indépendance belge

E INDEPENDANCE BELGE. I ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: ,, ?A5ï?TV,OT, SAMEDI OR MAI 1917 C 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ï 5 DANE STR HIGH HOLBORN, W.C.l. rLAU BJj LA BOUBbi. * . ABONNEMENTS J 6 MOIS. 17 SHILLINGS. VCONSERVATION PAR LE PROGUE: TEUPHOSE : HOUBORN 1773-4 TELEPH.: { fis-7 5. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois *i.o.uv~.'vik.^.^u rr i.au-mK.i.^u — 0 _ TIRAGE : ISO.OOO ! " RêDACTEUR en Chef : I P» ftffeMsa-ea-ÉS fi.,^,,» VmàJÂ^^MllaMl m î Rédaction, Administration, Publicité, Vente : | TIRAGE '. HO.OOO par initn I René Armand S H Iilir92l ËilÛjËPI Ii»ilf';•:^SHÛSltl il BRUXELLES, 45/RUE HENRI-MAUS f PAR JtUR Derniers ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT # |s»ar. NaiB. 123 C.»9 Oraare» Ketelvest, H PB KLElJfjg FATlIIOT Wosnsdag 9Q Mal 1917. Prlfs 3 ceaileîM^îi Officiële Ouitsche bsrichtea •Sl Verordening Art, t Het schapsnscherea moetja 't Etap-»cngebïed tôt K) Juni 1917 gedaan xi]*- Da vw-«regen wot wordt in beslag genomea. Eike trf-scUilcking frovisr on ...

Het volk: christen werkmansblad

ZavcD eaTwinligsle Jaar. ■ S. 123 BoMtast — Huisgezin — Eipnte Zatalaj», 26Slei 1011 Aïïe brîefwîseelfngea rraeht» vrîj te zenden aan Aug. Vaft Iseghem, uitge ver voor dé naaml« înaatschi ♦ Drukkerij Het Volltlj Ifeersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Viaandcrenl Caston Bossuyt, Kecollettea* itïA&i.li. Koririik. HET ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonnement : 2/8 voor 3 m&anàen. Subsorlption : 2/6 for 3 raonths. Yovt da Yereeni^dc Siaie*i : 60 cts. Yoor Holland : I.2S il. Yocr Frankrijk. 3 fr. Yoor de solâaten: t/t} of 2 fr. ■ Boreel: 21, russell square, london, w.c. voor god en vaderland. Téléphoné: Muséum 267. KdTjaargang, Nr. 36. (Blz. 1955-1962.) Oplage: ...

L'indépendance belge

I 88ème année. Mo ii6 L'INDEPENDANCE I rOYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: dSAIATÎAS™™ JPUDS 17 RflAî 1917 ( 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ] I s T)àne STR HIGH HOLBORN, W.C.l. PLACE DE LA BOURSE. JtUUI '' 3 . ABONNEMENTS.-] e MOIS, 17 SHILLINGS, t Conservation par LE Progrès. I ...

An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

AN FLANDERNS KUSTE KRIEGSZDTUNG FUR PAS AAARINLKQRPS Cftummer 28 O^einertrag fur 2QoI)Ifaï)rtà5toetfe 1. entai 191^ lenzlieblichfeit O J£iebïicf)ïeit bon griiïjnngétagen, Oïtcïjtë F)oIôer afô ôein jarteô ©riin! ©te ïaum ertoatfjten Stoeige tragen ,3um jurigen £icïjt iïjr erftetf 33ïiif)n, 3ur (5onne ©traï)Ien, ôie nodfj ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4m* Année - M. 949 - Ed. S CIKCHTIHES Lundi 21 Mai ABONNEMENT j'OSTAL, ÉD. Bruxelles - Province - Etranger S mois : Fr. 4Jt - Mfc:. 3.S0 Les bureaux de peste en Belgique et à î'Etra«®er n'Mcaptttit que des abonnemtals T$IM#6'nÇï2LS; ceux-ci prennent ceurs les 1 Janv. 1 Avril ! Juillet 1 Octob. On peut s'*b«f!ner is peur les oeux iernisrs ...

Pagina's