Jouw zoekopdracht heeft 551 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-07

Filters

Publicatiedatum
1917551

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: PLACI^DIA A^OTIRSE JEUDI 26 JUILLET 1917. 3 MOIS, 9 SHILLINGS. 1 I 5, DANE STR., HIGH HOLBORN, W.c.l. ' iii i ?7 et ' , , „ , - , . ABONNEMENTS :. fi MOIS, 17 SHILLINGS. I CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. I T£f.EPHONE : HOS.BORW ...

L'indépendance belge

, I iSème année. NO 177 L' INDEPENDANCE de I à- | ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CEKITS) ADMINISTRATION ET REDACTION: „ BUREAU A PAj?3: j. DANE STR.. ÏÏIQn HOLBORN, W.C.l. l1, PLACE , 3^A. P? £5" TELEPHONE : HOLBORN 1773-4 TELEPH.: { ^3g. 7 5 SAMEDI 28 JUILLET 1917. AB( En vente à Londres à 3 h. le ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

«ONS VADERLAND Administrât!» i (A. TEMPERE K)rwkk*r»Ultgever, I 7, rum de Vie, CALAIS Belgisch dagblâd yerschijnende al de dmge* der week R6d"rTlV«.Jwr"CoA!A«A»NDT ABONNEMENT8PRMZEN t fer maand: Seigle I.SO Frankrijk 2.00 Engeland=Holfanti $.(N Par trlmester » 4.00 » B.60 » 8.B< Mien schrljva i « On* Vaderland >17, rua da ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

't^andbouwleven ▼ Orgaan (1er Landbonwafdeeling van 'S Provisielaal Yoediogskomileit van Oost-Vlaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. IAlle» wat Bestuui en Redaktie van het blad betreft, rture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikèlen slechts toegelaten raet verraelding van 't blad en den naam de» schrijvers. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

- 339 ASSURANCES. Incendie, vie, acci- I j dents, vol, glaces, achats immeubles en rentes viagères, par Compagnies de 1er ordre. — Conditions avantageuses. — S'adresser à M. PROVOST, huissier, MaTché-aux-Grains, 21, à Louvain. 489 27 Maison J. Vandeplas manufacture Royale des Pianos " BERDEÏÏ „ Occasions depuis 300 francs ...

Het volk: christen werkmansblad

Allé briefwicscliogen vracht» <viij te zer.dcn ann Aug. Van Iseghem, uitgevc-r voor denaaml. anaatsch. « Drvikkerij Het Volk», JL'eer&teeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandcren« Saston Bossuyt, Recollettea-8trcât,14, Korlrijk. HET VOLK Men schrljît !t : Opalle postkantarçnaan 10 fr< per jaar. !£es moanden fr. 5.00. Drie ...

De Belgische standaard

fv-%AB0SHEMESTPRU3 r* -:o:-Voor Soid&tens [> maànd fr. 1.25 •■uan<îen a-5° > gm**nden 3-75 MetSoldaten in 'tland : 1 maànd fr. 1 75 M maanden 3.50 j maanden 5.35 Balten 'iltnd: 1 maand fr. 2.50 a maanden 5.00 S maanden 7.50 OFSTBL BK BBHEER VILLA tf Ma Coquin» » ZSBOIJK DE PANNE Klein"- aankon- digingen : 0.25t. de regel ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fsm SfôspgëTfi) fficts 10 Efèhfiig. Belgifcher kurier Z&viîffet et^ $« 59 e Ign^dj « fltttict crféjeint in Srûîjct tâgticf) (attcÇ Sonntagg) îtoeimal aur;ct ÎBtontag OorwittaB- $tc ® ï (11 8t u S g a 6 c (A) «î^cint jeben Slo^mittag. Sic S h) c i t c 3 tt S s a 6 « (B) ttfdjeliti nw*octt<5. Stttfeit&ungcit fiitîi rntt ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ceffe SCwsgoSc (fl> Jltets 10 pfennig. Belgifcher Kurier £&riiffefets SezS(Iai|4< Siltu isi ©tSiîtl tSgK$ («aJi SorttiicaS) jiactanl on&«i SSirafag tozaittef. ®ta CEcftc finSga&t (A) Mïdjeiui (cbcr. Sîadjuiiitaj. lie 8 to « M « Katsflbt (B> «(§•>{«» morgcn». GiuitnSunijcn fin!) nnt ira Me S^tiftlcitans, ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Berde jaargang Nr 34 Prijs tt ceatiemen Crent 8 Juli 1917 hoofdredactie : vrou wensecret a ri a at MET MEDEWERKING VAN HET algem. secret aria at EN HET WERK DER v olks bibliot heken "de straal,, ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» abonnements : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weskblasl voor oras ...

Ons Vlaanderen

Derde Jaar. — N«" 23. Priji : 10 Centlaman per Nummer. Zondag, 29 Juli 1917. ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG îr-l- : 1 - ABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar frs. 4.25 Voor zes maand » 2.25 Voor drij maand .... » 1.25 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 6.25 D00R EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, ...

Belgisch dagblad

léde Jàfir^âiig. a ivr a a wurs» a *=«. n ïttt^ tt tmw -N o. ^50. ^B,ONNEMENTEN. , Per 3 maandea voor Nederlal {Ô.50 franco per posfc. Los ummers. Yoor Nederland 5 cei i roor Buitenland 7'/i cent. Den Saag, Prinsegracht IS (.ïelefoon Red. en Admin. 74; BELGISCH DAGBLAD Lt- Vevschijnend te 's-Gravenhage, elkeis werkdag te 1$ «ire jpiiddag. ...

Pagina's