Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-10

Filters

Publicatiedatum
1917571

L'indicateur - De aanwijzer

42s'° jaargang. Van 28 Oktober tôt 3 November 1917. N° 43. DE AANWIJZER TeieTOon s »i Bureel : OIJDE BEURS, 30, Antwerpen Telefoon s 261 NIEDWE DIENSTREGELING DER TRAM-, BUURT- EN SPOÛRWEGEN POST- EN TELEGRÂMVERKEER Mi gi. M UftMU GROOTE EN KLEINE KAPITALEN te bekomen aan xeer voordeeligen i itpes» op goede eerste hypotnee-ken.—Schi-ijven ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 118. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenexi. 13? Oktober 191Î UlT DE BRIEVEBUS Amice, terecht roept ge in uw laatste brief nit: "Wat al offers heeft die in België onver-mijdelike tegenstelling van de twee begrippen : 3taat en Yolk, en de strijd er om, gevergd ! De eerlikste en heerlikste koppen werden reeds ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

pfsr- H gr^^-^-^garaZSSStSB]; PRIX DES ftBOMÎMEMENTS 2 mis (novemire, décembre), !r. 7.60 { 1 mois (novembre;, tr. 3.80. ÏAi demande» l'abonnement sont reçue* ' txctt&i >Kir le* bureaux n U* facteur* 'Au poste** —» Les réclamation* concernant les abonnement* doivent tli'6 id>'ii^cs inclusivement aicx bureaux de poste, ...

Belgisch dagblad

Silo ZA.TEI1DAG 13 eu ZONDAG OCTOBER 1911 ÏVo. 25. BELGISCH DAGBLAD abonhementen. P«r 8 maanden voor Nederlanâ iB.50 franco per post. Losék ummers. "Voor Nederland 5 cent Voor Buitenl&nd 7'/a cent. Don Haag, Prinsegracht 126 Jeleioon Red. en Admin. 7438 Verschïjsiend te 's>&ravenha§e, eihen i^e^kdag te 12 ui*e middag. BUREAUX ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ûrne Année iv«. SQ©5 S cents Samedi 13 octobre 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. .îoiamsaî Quotidien «Su matin ïj*a;ralssamt en HoÙande Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées eau foureâu die r^dlaction : N. VOORBIJRGWAL 2o4-240, AMSTERDAM. Télépfoog?ess 2797 et 17^7.*. Rédacteur en Che3: ...

Roode Jeugd: maandblad der socialistische jonge wacht van Gent

^ÂAMDBLÂD DER SOCIALISTBSCHE JONGE WACHT ¥AM GËNT DE KAPITALEN KÉNNEN GEEN VADER-LAND M.EER, ZIJ HEBBEN HET NAAMLOOZE BURGERSCHAP DE WERELD ROND. RUS-SISCHE TZARISTiSCHE BAJONETTEN VER-DEDIGEN FRANSCHE REPUBLIKEINSCHE KAPITALEN EN BELGISCHE VRÎjDENKERS VERTEREN HIER DE OPBRENGST VAN HET ZWEET VAN ARME KATHOLIEKE ARBEI-DERS. Zoo gaat het ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONEPENNY voflBT; CINQ CEHTIIE» fotLAKDE : VIJF CENT pïïffiirr: DIX CENTIMEI PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lanc, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. ABONNEMENTS L mois 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. 24MB ANNEE JEUDI 18 OCTOBRE 191? No. LA GRANDE GUERRE LA CAPTURE D'OESEL LA BULGARIE & SALONÏQUE Le nouveau ...

Het Vlaamsche nieuws

Loesséag 3 Octofeer 1917. Derde Jaargasg Nr §>73 Prijs: 0>* Ceatiem voor geheel P-elgië Het Vlaamsche Nieuws Verschfjnt i7T maal in de week Iabonnembntsprijzen. f<1 Jto im *■ i*" Rséafetie, Befeter Aanfeca4igia£e« <«, 300DESTRAAT. « ANTWJBttPMI DE OPSTSLRAADi m VBRHOLST, Dr. Aag. BORMSv Alb. YAK DEN BRANBE Met d* vaste ...

Belgisch dagblad

~ 3<le JTaargaiisr. MXANDAa S OÇTOJJKU 1917, "vfr.-' i\o, 20a ■& abonnementen. \ Per 3 maanden voor Nederland g i t 2.50 franco per posta Losse |v nummers. Voor Nederland B cent. j,' voor Buitenland 7'/î cent. g Den Haag, Prinsegraclit 126. f Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend le 's-Gravenhage, eBken ...

Bree aan den Yzer

aïo o n Ûctober 1917 B R E E aan d e n Y 3 E R Oorlogsbladje voor de soldat en van Bree en Omstreken Toegelaten door de Censuur den 23 - 10 - 19.17 n°99C Opsfrel : n.H» CLYSTERS, jlalU» D 83 II. Bij de graven cnaer gesneuvelde makkers Allerzielendag brengt ona met de gedachten en het gebed bij de graven onzer gesneuvelde makkers. Hoe spoedig ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Byblad van » VOORUIT „ ZONDAG 14 OCTOBER 1917 Derde Jaargarig — Nr 2S Prlls • S pfintiêmsi Het Batisten Zakdoekje (Slot) 'k Had kunnen juichen, schreeuwen, dansen van vreug-- de. Maar geen sprankeltje van die wonnigheid mocht 'k laten blijken. Me diep in een hoekje wringend... zoo vèr mogelijk van haar... wilde 'k voor geen ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 11 Nagezien door de Krijgsoverheid 2 en 11 Oct. 1917 (N" 859 en 922) 1 en 15 Oktober 1917 De poperingsche Keikop- ^^eX^^PoV)e-rjitjnXcLrs i.rrt^ér ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : feQ© fr. •?•*><> Burgers fr. Verschijnt maal te maande BliHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, ...

Pagina's