Jouw zoekopdracht heeft 524 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-11

Filters

Publicatiedatum
1917524

Nieuwe Gentsche courant

Abonnementsprijs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — Weekabonnementen voor Groot-Ctent, ten huiza besteld : 0.35 — Aankondiglngen per regel : 0.50 — Doodsbericht : 5.00 — Kleine aankondiglngen, per 5 regels, minimum : 0.50. Verschijnt dagelijks Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdredaktie vat Fr. Primo. — ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ „ O ! HELDENVOLK. Een paar dagen geleden sprak ik met een hoogstaand Nederlander ...

L'indépendance belge

■ .A*» aflfléc* No 277 L' INDÉPENDANCE IROYAUME-UNI 1 ONE PENNY BELGE CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS) I'^mSTRATION ET REDACTION: PLACE^DE^A^ ROTTI! SP « OiNE STR., HIGH HOEBOHN, W.C. I. PLACE DE ^ .„thpWO:NE : HOLBOBN 1773-4 TELEPH. : \ „ ® VENDREDI 23 NOVEMBRE 1917 En vente à Londres à 3 h. le jeuifi 22 novembre {3 MOIS, ...

L'opinion wallonne: journal belge, indépendant

LA CENSURE POLITIQUE EST SUPPRIMÉE... EN FRANCE, MAIS LA CENSURE BELGE SUBSISTE A PARIS ABONNEMENTS : 6 mois 1 an Paris, Départements etColonies irançaises 4fr. 6fr. Etranger Union postale 5fr. 8fr. Adresser le montant de l'abonnement en mandat-poste ou valeur sur Paris à h. Je Directeur de l'Opinion Wallonne L'abonnement part du l#r de chaque ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE I ONE PENNY MOKT : CINQ CENTIBU îoïuUDE : VIJF CENT «rriHEHT: DIX CEHTIHEI PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS lgmoia 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. 2 ANNEE MARDI 27 NOVEMBRE 1917 No. 331 UA. GX&ikNI>Xi GUX3B.RXS L'importance du bois de Bourlon Kaledine ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK Allô briefwisselingen vraoht-vrij te zen den aan Aug. Van Ifcglic-m, uitgever voor de naaml. maalsch. « Drwkkerij Het Volk», Meeïsteeg, n° 10, Gcnt. Bureel voor West-VJaanderen; Gaston Jîossuyt, Recolletten-Sitraat,14, Kortrijk. Men solirijjfc in : Op aile postkantoren aan 10 ' c. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. ...

Het nieuws van de week: kristen volksblad

Kristcn Akemeen en Leterkundte VOLKSILAD Brieven, pakken en al wat het blad betreft, ge-!ieve men te sturen, vôôr Dinsdag avond, aan Het Nieuws van de Week, Ninoofsche Straat, 21, Halls. Medewerkers, buiten de redaktie, blîjyen verasitwoordelijk voor hetgeen zij schrijven. — Ongeteekende stukken worden niet opgcnonjen, Bestuur en Opstel : ...

Het volk: christen werkmansblad

Zevenen-Twijiligste Jaar. — 125 ■ h ii rrm'^r 'mit _ - g rm* GoMienst — IMsiezia — Eipnta Dosderdaff, i Novefflber 191 Aile brfefwisseJtegen vr&ch,t« te zenden aan Aug. V*» Iseghem, uitge ver voor de naamf* Snaatsch. « Drnkkcry get Volk»j ÏTeereteeg, n* 16, Gent. Buresl voor West-VIaandereal ©aston Bossuyt, Eecolletteô* ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile brîefwîsselîngcn vrachl Try te eeoden aan Aug. Vaj Iseghera, uitge ver voor de naain] Snaatsch. « Drukkerij Het Volki ITeersteeg, n 0 16, Gent. Bureel voor West-Vîaandereii Easton Bossuyt t Recoïlettèh Itraat ,14, Kortrijk. HET VOLK Mail sohrljft In : Opalle post.kantorenaan lOfr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. ...

Belgisch dagblad

3€lf> •-» fs.3»r§Ç£a«Sr. I>IT\S3L>^.<a 6 ViiiiVXJtSiiiJtC IW*. I^o. 45, • abosnementen. 1 Per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Lossa nummers. Voor Nederland. 5 cent, ▼oor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Pied, en Admin. 74.33. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Grawenhage, elken ...

Le luxembourgeois: bulletin du cercle Les amis du Luxembourg

LE LUXEMBOURGEOIS Bulletin du Cercle LES AMIS DU LUXEMBOURG RÉDACTION et ADMINISTRATION : 100, Bd de Strasbourg, LE HAVRE Se réunir. — Se récréer. — S'entr'aider. Publication autorisée par l'_A_Tatorité militaire A nos Amis Luxembourgeois A l'occasion de la fête du Roi, le Comité du Cercle a adressé à S. M. le télé gramme suivant : ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 123 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 17? November 1917 HET VLAAMSCHE VOLK i. Ons volk in volkenkundig opzicht. Yoôr onze tijdrekening, zoover de geschied-schrijvers reiken kunnen, was ons land bewoond door de Kelten. Omstreeks de IIde eeuw vôor Christus kwamen de Germanen, die uit West-Azië afstamden, in onze ...

Pagina's