Jouw zoekopdracht heeft 548 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-12

Filters

Publicatiedatum
1917548

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

perde }èarg»ag — Munuacr 933 SPràJ* ; ô &&uU'4m-&SL Woen8d»g 12 Decetsfetr lf 17 ONS VADERLAND Administratif» i A. TEftiPERE Drukkir-UHgsvsr, I 7, rua d» Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week Radacteo i J. BAECKELANDT I 7, rus Moritt, CALAIS ABOWBÏKMICIVÏ'KN ' Per maand Belgle 1>5Û ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 4. Prijs 6 centiemen. Zondag 9 December 1917. HOOFDREDACTIE : VROUWENSEC.RETARIAA1 met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSB1BLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » ;,6o DR1J MAANDEN . . » 1,00 Weekblad vooi> ons ...

Belgisch dagblad

*î<1 <3 t?îiarj»aïig-l. J^LA.A.13 pESTMÏfEJIt wo. om ABOJf.NEMEfiTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Lossa nummers.^Voor Nederland5 cent, ▼oor Buitenland 7'/2 cent. Den Haag, Prins'egracht 126. Teiefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD Verschijneisd te 's-Qravenhage^n werkdag te 12 tire rniddag. BUREAUX OPEN ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

TREURIG ONS VADERLAND Administrais s &. TïïtëlPEREî Drukkep»UHgevori 17, pu© tie Vie, CALAIS Belgiscb. dagblad verschijnende op a] de dagon der week Rsdactis s J. BAECK.EILANDT 17, rue Kortot, GAL.AI3 ' 1 - ; .... — ABOMWHMKiWTJEÎ* Per martnd SScïgrle 1.BO Frsnks'IJkS^O <>*: >m!-HoI!and 3.«î«» Per "• «•' » ...

De Belgische standaard

.L S'»72 Ô29 « ( fliriSfîÂa 4 Decaftiber Î9i7 H,, Halé&tem >i ïmà ■ KU« |4o |vi t Î*S«J I fljiûd fr. 34rJ HinïdtË 3*80 H^kâss r<?s ■ «#!i ■ DE BELGISCHE STAnDAARD a/ as .g OPRTSSÎ, y p* y BRHEBB ?&&* i a M® Cogafll# - SSSBïJK V ,1 SEIeïae mus&OB-digi2ê«a t ) i *"* fus*1 '■ il (âp ...

De Belgische standaard

kr S 887 , Vrîjdlg 21 Degemfeer !§l? ' »4*i [i fpMstmi f- j^S-s ft» i jjpï»# Sj* ; 8*s3 , ^joMMea f } <i 2**4 : t 0<i if» ï-73 f-(uate S>S° i >*"? ffiS jgta 'I lasa* i ;î*a<j !?>§•*» ' uiadsis S=as (J&8SS3 ?«S8 DE BELGISCHE STAnDAARD OFSTBt » BISSIR fS&A « g?a Co«»ffl« £SK6!Î5 P» FMS3 iKlel»* ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 48 Frijs per nummer ; 5 centiem. Zondag, 2 December 1917. AbonnementsprJjs : P^r jaar . . . 2,50 fr. Vnor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0.65 fr. Aile briefwisseling te zenden : 48, Naamsche Vest, 148, Leuven De gazet van Leven Elke medewerker blijft verant-woordelyk voor zijn opstel. Ongeteekende brieven of bijdra-gen ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT (Jpgaan der Belgische Werkliedenparti]. — Versehiinende ane da^en. Drukster Uiigecftter xam Maatsch. H El LILBT. 2te&*. P De visch, Ledchorg-Gent — Adm Hoagpoort 29. Gent Europeesche Oorlog m west-viaaisdsreii h in Frtrtrljk Uit Duitscbe £>ro». GROOT HOOFDK WARTIER, 19 Dec. — Westelijk oorlogsterrein : Legergroep kroonpnns ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende IPit blad is VOOR DE BELGISCHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Ohze Landgenooten in Prankrijk Te Lyoa Éen geheelen tijd lang, was Lyon het midden-rnint van de gerapatrieerde burgers die uit Pnitechland ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Belgisch dagblad

3de Jaarganff. VHIJDAG 14 DEOEMBEB 1017. TVo. 7S. abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland i 2.50 franco per post. Lossa jftummerg. Voor fîederland 5 cent, Toor Bnitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 120. m_i. e -r» - J A J •_ rrxoo BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeesche Oorlog ib Wasî-ViaanderA» m !û Frankrijk "Dit Duitscùe oron. GROOT HOOFDKWARTIER, lê Dec. Westelijk oorlogsterrein. — Bij storm en «œeeuwjacht bleef de artilleriewerking ma-tig. In Vlaanderen en westelijk van Cambrai kwam er "s avonds geringe vuurver-dering. Verkenningsafdeelingen brachten aan het EngeJsch front ...

Pagina's