Jouw zoekopdracht heeft 523 resultaten opgeleverd

  • 1918-02

Filters

Publicatiedatum
1918523

De Belgische standaard

4uC «J aar - IV 21 Zondag 17 en Maandag 18 Februan I & 1B -s(*^0 ff* .*• ÏXji'i.&t' ■•> , «t£s£ I;, £.3, tsastsëss f^maàài lis ffi&it 3tu!<&tiîm ? fa '§ Ijuad ? r'sstsd ff„ s.jf 8 jatasâ.® g-gs îs&aftâ&s g. Battes. *s laxii s S Maaed fc 9efe Ë i&ats&tg g.s« KSM&a ;f.gî DE ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENNAR -DE LANDWACHT SUITSCHES 11BÎGHTM h©l Graoî Usaîâk'yariiss* BERLIjN, 23 Februari. Wssîelîfk kryssîsonssi- Meerm&als geschut- en mijavrerp;rîstrijd. Op çerscheidana plaatsen van hat front verkenaeri-gevaciiten, die oas taa Oostan van Ariyantic:e3 fivanger.ea ea machicngewarea opbracliten. ©sstsl?|k krlgstoeneel ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Informations belges

N° 616 25 Février 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle# de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

Belgisch dagblad

WOElNSDAO 27 FEBRUARI 1^18. Mo. 139. A B 0 N M £ M- B H ï E N. Per 3 maanden voor Nederland l 2.50 franco per posfc. Losse nommera. Voor Nederland 5 cent, voor Bnitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegrachfc 126. Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD Uepscgaijnend te 's«SH>aveniïage5 ©Sksk t&erkdag te 12 ure midctag. BUREAUX ...

Informations belges

N* 612 21 Février 19i8 INFORMATIONS BELGES OtosarTation. importante Le» difficultés inhérentes à 1 état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles ds presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer d« ...

Informations belges

Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles i presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en rtains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierdf: Ja»rgan$ - Nummer î 83 Priis : S cealiemto Dinsda? 5 Fefcruari ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempere Belgisch dagblad verschimende op al de dagen der week Opstel en Beheer : J. BAECKELANDT 17, rue Mortet, CALAIS A BOSfKigSMSïîtf'rSÏMf &"««" sunaoît BiSeSjçKe lî'JMassfc.e'JjJfc îs.»î5 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 14. Prijs 6 centiemen. Gent. 17 Februari 1918. HOOFDREDACTIE : VROU WEN SECRET ARIA AT met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN .. rvT? CT*T) A A T .. ALLERLE1 r Beheer ! PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 ^ T\T>1T HT A A \TrtT>\T ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT m..». 4» jAciaiP fi nafiraMA. Kftffilvpsf.ïS RS KLEINE PATRÏQT Danderdaa ï Februari 1318 Prlîs 3 cesitienisn @FFICIEELE DUITSCHE BERICHTEN VEROEDSNIÎή la aarssluiting tjt da verordeaing van 27 Junl 1917 (Vc /ordeningsbîad vcor het Etappsagebied van het 4e îe^er, blr. 707), bestem ik al3 *°lst : Het maadaat ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

prix des abonnements t moi. (lévr . mars), ir.7.60jl moi»(Mw.)fr. 3.80. Lu demanda d'abonnant sont reçue> ventent var '« bureaux et les rafiteu* ï des postes. "citations concer nanl les Jfinnemenu doivent tu t adressas exclusivement au* bureaux de poste. ADMIN1STR71TI0N ET REDACTION: M„„tag.»-.u*-H.rbM-Pot«B*rM> SI, ...

De legerbode

DE LECERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Il de Strssk m Merekea Een Selgische Patroslfe oerooert een Duitsch Machinegeiveer ( Vart een ooggetaige.) Belgisch front, Februari ...

Pagina's