Jouw zoekopdracht heeft 503 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-04

Filters

Publicatiedatum
1918503

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgiarta LA MÉTROPOLE Ione penny CINQ CENTIMES J ;nE. VIJF CEHT lff: DIX CE*T1Ba PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Ckancery Line, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. f 3 mois 9 shi Abonnements : 6 mois 17 sh. [ 1 an 32 sh. I 25"* ANNEE MERCREDI 24 AVRIL 1918 No. 114 LA GBANDE GUERRE La menace aérienne ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

ï fcfe JAARCANC, Nr 932. » lïONDERDACr, 4 APRlU m*. ■ -„r- ; '.r-y-gss^^» HET VADERLAND pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote |d. bij overecokorast Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgfsch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur 1 Het nummer t 5 centlem (Front ea ...

Het Vlaamsche nieuws

iTTTTr"iT r —>îiiiTmr - r -s ■ ^boNSHMSSTÎTRUZRH I | m# (**»** J-™ j Kr4 ::: ia— ■ ^jïlis, B»i»esr en Aankondigingsa î K 8'T.JAKOBMARKT, 78 I ■' ANTWfiRPEN Maamlsg 15 / pril 1918 « 4^ J&arg.Br 102 Fr|s ® Centieffi vmot Beigiê Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 sxiaal per week' ©B ©•PSTBLRAA.ïï: HeofdopstsUer ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAHD <g- Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingea : voor gereformeer-den kosteloos. Belgîsch dagblad, voorloopig te Parîjs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN COETHEM, Directeur * Het nommer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 6 APRIL 1918 ÎO Centiemen Nr 14, 41* Jaar ■ HET VLAAMSCH HEELAL alles in te zenden vôôe donderdàg middàg — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — WeeUblad voor Tlaamsche en Algemeene Belangeu Burebl en Drukkerij : Carnotplàats 65 Aankondigingen : 20 Centiemen den recel Geschiedenis en Huisgezin De wereldoorlog heelt met aiieen ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BKHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. BelangrljKB Drier uli nezet Beiglé !1,1 ( Vervolg) Om van het eene naar het andere le reizen in bezet België, ...

L'indépendance belge

89a année No 100 L' INDÉPENDANCE CONSERVATION . PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO j CONTINENT. . 15 CENTIMES . HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION: rtTDOÏt HOUSE, TUDOR ST., E.C. 4. TÉLÉPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: U, PLACE DE LA BOURSE. TÉL.: 311-57 et 238-75 LUNDI 29 AVRIL 1918 . En vente à Londres à 3 h. ...

Belgisch dagblad

3d«y «î ^ MAANDAG 15 APRIL. lWlw. 1^1 o. ABONÎi-ËilfiNTEN. per 3 maauden voor Nederland 10 50 franco per post. Losse •nmmers. Voor Nederland 5 cent. Y00r Bnitenland 7'/, cent. jjen Haag, Prinsegracht 126. Tniofnnn Ked. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Ëravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier ^ruffelev*- ^ameitutia W W 9ti B11 g i f <$ t Sititt ttf$tiat ta StSfftl taglt# (aa<$ 6oantagt) itseimal «util Wtatflg Mtatittag. $tt a r ft t H u I g a 6 e (A) ttf<f|tini itbta Wo^mittoj $it gocltt Ha «s abc (B) «cfdjetnt ««tgtal. dfaltabtiBgta finb nni on bit 64rtftltitnng, n t d) t «a ctnjtlnc Çitfoaea 18 ...

Nieuwe Gentsche courant

Nieuwe Gentsche Courant Abonnementsprijzen : Per maand : 1.50. Fer 3 maand : 4.25. - Weekabonnementen Uitgegeven onder de hv oKIredaktlë van Fa Primo. — Verantwoordelijk voor den voor Groot-Gent (ten huize beateid) : 0.85. - Aankondigingen per regel : 0.5C - AfîRI Â FI 71 ilh MPHPUî A Mf\ ^ankondiglngsdienst : t Agentachap Rboord .. - ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of bafcterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Schouwburg der Romingin ïnhuldiging. — Wat onze Vorstin doet voor da uitspanning' ortzer soldaten. Vier tooneeJzalen. — De dankbaarheid ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tïlandbouwleven ▼ Orgaaii der LândbouwTereenigingen m Oost-Vlaanderefl. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betr-eft, sture men drukkerij Hoste, 21-23, Galgenberg-straat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en den naam des schrijvers. Aile ...

Pagina's