Jouw zoekopdracht heeft 503 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-04

Filters

Publicatiedatum
1918503

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL STO^-NItKKF.N 1S "GrKTnrr~HFTTT~"THTI) flKNOFTEr Nr. 140. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 6 April 1918. DE GEEST AAN 'T FRONT Wie vreemde lartden bezoekt, krijgt een ruimeren en minder bevooroordeelden blik op de toestanden en instellingen van zijn eigen land. Het nationaal bewust-zijn wordt gelouterd door ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

STiGKTF.RS : I. ttsftckeisadt «n A. Tsmo* e Bëigps^h daghï&d v<:r->-cb:i)^e'nxi.e op- «î d-* d*gê& 4ar we^k' «petsl «x B8hi«r : ). BAECKEUNBT 17, rue fflcrtet, CALAIS Ia w o nr*iK ".s ":rr* r» ?>«. M«sasndJ 3«ijg:S« Fï'mïiki'ÎJêi; ff.àSS y,Kt> ?« trt*ie«te*- « £,«10 » «,&*-. g. Ma» ...

De Belgische standaard

Abonnbmentbn Voor-Soldaten ï maand fr. 1,35 9 maanden 3,50 S maanden 3,75 ■Vf Niet Solda ten in 't laod. X maand fr. 1,75 3 maaodan 3.50 3 maanden 5 35 —-0-» Bniten 't ]and: I maand fr. 3,50 M miandtn 5,00 I b sa 7,50 —0— Opstel & Beheer Villa " Ma Coquille" Zeedijk DE PANNE Kleine aankon- digingen : 0,251. de regel RECLAMBN ...

Amon nos autes: nosse gazette veut l'djoû totes les samainnes

NUMERO 39 ET 40 PRIX: 2 CENSES ET D'MEIE 7 AVRIL 1918 Nosse Gazette veut l'djoû totes les samainnes COMITÉ DE RÉDACTION: ] G. FONTAINE. — E. LAMBEECHT. — L. MARTIN. Les manuscrits engagent la responsabilité de leurs au- • Administration — Rédaction : ♦ • teurs et, comme les Belges, ne se rendent pas. La cor- ♦ EMILE LAMBRECHT. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 16 Dimanche 21 Avril 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES VWËEKBLÂf) van liLEME AANKONDIGINGER ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester . ' . . . 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet nuffimer .... 0.25 fr. Le numéro 0.53 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor liet 1.75 fr. par an en plus ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois! i D K JOURXAIy QUOTIDIEN INDBPBHDANT T m ■■■«■ i !■ IIITTI1I m i — i innnmii— i il ii i i ii i i in il in i ri li ■ m il il i il il 'IIP i m mu llM l ii 11—Il ii II i i il ' Mil' l'iw ni' i mm m ii"i i mil ' ' ' i i ___ 5mc ansifee. » M® 1277 • abonnement Bruxelles - Province - Etranger Les abonnements ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNEMINTSPRMZBN : Vear éàn matud 1.7! Vter S maaad S.— VMf 6 «t*a*d 18 — Yt*r iéa j*3* I8-— jadattia, 8e'ac»#r »a Aaakseéiâis£»s ; 73, ST-JAKOBMARKT, 73 ANTWERFEN Maandag 8 À pril t§s§ - 4de j&arg. 95 sttbmmnmiss ■mn«*^w«iaaeski!wsru.v>: eea裫b«m>ahbhmranmft u- ft^viktiots*» Prijs fï Ce&iiem v®or ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Oit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDA'TEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en. Nederlandsche exemplaren. lut iiieiwe Hoolflvan ta Algemeenen legersta! Luitenant-Generaal Gillain ï/oiten ant-genera al Gillain, do or den Koning JBoo pas ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEIJ3ISCHE SOT.DATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. De Duitsche Gevangenen bij de Belgen ue B"ievcn welke zij schrijven aan hunn ^amilie.— Zij zijn wel verzorgd en wel ^cvoed. — Zij zijn ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I |*trgsng — Numat*r 1051 PE1JS : 10 CENTlËftKN Vrijdag 19 April 1918 ^ i , ONS VADERLAND i jficHTESS : !. iaecksîtndî es A. temps; • Belg^sh dm^blaci--v^v-^yiv-*:; ? -•• * • '» ' -■ <w-.£" ;c? * i'' - ■ « - V - .• • r , 'r'"--; ..Jày.^fev.'- " /• •• •/ fessai Sïhssr : I. 8MCRLll$8î ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

* Année N.245. Directeur-Fondateur i François Olyrr. Sam edi 27 Avril 1918 Les Nouvelles Journal belge fondé à Maestricht en août 1914 abonnements : Administration et Rédaction : Bureaux à Maestricht : annonces: HOl,an2d.50fi!par3 mois La HaY® - Prinsegracht, 16 - Téléph. 2787 Wilheiminasingel 2i Réclamés p^rm^ntes" ...

De Belgische standaard

iiAt' "" il 63 y34 Dinsdag 9 April iteié Aeonnbmbntbn Voor.Soldaten X mtand fr. 1,35 a mwnden a,50 J maanden 3.75 Rist Soldâtes ia 't limd, X m? and fr, 1,75 a truai'drn 3 50 3 t"nndea 5 35 Buitea 't land: X mund fr. 3,50 • maandca 5,00 7.5o W»Q !■ DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel & Beheer Villa " M* Coquille" Zeedijk D ...

Pagina's