Jouw zoekopdracht heeft 512 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-05

Filters

Publicatiedatum
1918512

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The Newspaper for Belgians LA MÉTROPOLE ONE PENNY .mit: CWQ CEITim ioLLASDU VU» OIIT Rreifi dix chtimb PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. f 3 mois 9 ihi Abonnements : 6 mois 17 sh. [ 1 an 32 «h. 26" ANNEE JEUDI 30 MAI 1918 No. 150 LA GRANDE GUERRE I En attendant les ...

De Belgische standaard

Aboswembhtbh jf wm ~o~ I Voer Soltiatsa \j X m*&nd fr. 1,35 p a mauidea a,5o : j maanden 3,75 ' Nitt Soldâtes ia 't land. ' X uiud fr. 1,75 3 Q'Ai'.rteij 3,50 3 K-.i*edea 5,25 Buiten 't lecd: X m&acd fr. 8,50 a mkudco 5,00 « - ■ - yj- ' " ■ "'•"Xl^s«2EESE^Î'"> "• vW^»Wt.,,T"' • 'A—-*>'? ...

De Belgische standaard

fi.. IHSMBMTBJI —-0— VoarjSoldaUa x maand fr. 1,35 a maandca a, 50 5 maandca 1,75 "V Niet Soldat» la 't land. Z maaad fr. z,7S a maaodeo 3,50 3 maandca 5.as —o— Bnitca 't land: Z maaad fr. »,jo a maaadca s,00 Opstal A itiiir Villa " Ma Coquillé Zoodljk BSPANNB Klein» aankom- diglagea : 0,25 î. de regul BEOLAXXN ▼olgena ...

De Belgische standaard

S $&&$£ JH ® X 0 0 1977) Vrijdag, 3i Mai 191ê ■ a tABOm»liltKTBN • levier Soldâtes x mu&d fr. 1,35 ' • mmandea 3,50 ] ;ma*nden 3,75 ' Rict Soldâtes j ia 't lmd. z taautd fr, x,75 a maanden 3,50 3 »**nde» 5,35 —0— Buitea 't landi xmugsdîr. 3,50 ■ msa&dss 5,00 3 msmnden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD I _ ®pstel ...

Het Vlaamsche nieuws

^ >SNEMENTSPRIJZBN : ^ maand * ' ' ^ [j®8^ 10.'I . 6 maaKd éic jMJ L-.'achten nop«n« onregelmatig-' z7t besteUmg der postabonne-" UITSLUITENP to rieh-" het BESTÉLUiND POST-?EL « m*1 h#t b*h«e,T VBn u Zaterd&ir 2=; Mei iqiS - 44s Jaa.rg. i%t 140 Frijs 0 Ccsitieco tcc-? £ei§»è {' Het Vlaamsche Nieuws V'erschijnt 7 omal per ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois JOURNAL QUOTIDIEN INDEPENDANT im* onaïawtum —' *mr cxBHBBHaasaKanaal A«0{tmCUHRT Bruxatle» - Pr»vfeic» - Etranger «inJ^uTSMRLir? JPÇk^JP4™-"* Ix» nUhnmt1s»« HHMnt 1rs «*»«*?• ■eals Mtw) êtreaérawAwaectMiYwewt-*,* kwut <l» «I» a MkhroS Pafti«*(raio«ti PRIX »ES ABONNEMENTS : S m MO : 8 m *'r* : 1 ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

ît'de jaargang, Nr ig. - i Mei igiS. Prijs : i© cenliemen. Derde Jaargang, Nr 19. — 11 Mei 1918. DE EENDRACHT Irijs per Jaargang fr. 5.30 » » drie maanden » i.3o i _i_ _i 1 : xt — oc Veekbiad voor het Vlaamsche Volk | Redaktie en Bureel ; Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN, Landbouwers en het Grondeigendoin lie eerste voorwaarde opdat de ...

De Maeseyckenaar

Nummer 18. MET 1)E TOELATING DER MILITAIRE OVERHEII: Mei 1918. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEYEN I>OOR DE MAESEYCKER VRIEXDEX IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich le wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een degelijk lager OndervJijs. Men vroeg eens aan een zeer geleerden Duitscher, het was nog voor den oorlog, — aan ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijtfci 24 Mei 1918 - 4ac j&arg.&r ï 39 frits t§ Ccotiem vuor Beigtë | aB0NNEMENTSPRIJZEN : h Voor *én maand 1,75 I 2 Voor 3 maand 5.— I I Voor 6 maand 10-~~ I I Voor één jaar 18.— | ! Alla ki'achten nopens onregelmatig-i hpden m de bestell.ng der postabonne-menten âjo UIT&LUITENB te rich-' ! l i het BESTELLEND POST-! ...

Het Vlaamsche nieuws

j7bonnementsprijzeni | . |v..r d ''76 Ivoor 3 maand S—. ■Voor 6 rnàand Jjj- Li>n îaar «o S Vuv' - jtedaktie» Beheer en Aankomligingen : n ST-JAKOBMARKT, 73 ANTWERPEN Zatërd&g n Mei 191B - 4*® Juarg.ftr 127 Frit# 0 Cnotiem voor BeJgië WMHWBIW—HMMWPMMBWWMBiWi'. j iMril—1 r7l«»>HI—IM.I—■—dmrilIlliMiw ...

Het tooneel

Het Tooneel Jaargang Nr 35 — 11 Mei 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 5 Centiem PAUL GILSON, die Vrijdag a.s. 17 Mei op de uitvoering van «La Mer» zal tegenwoordig zijn. — Kunstconcert «Leonidas», Folies Bergère. Kon. Ned. Schouwburg Speelseizoen 1917-1918 Het seizoen is dus geëindigd op 15 April 1.1. op recht ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier $ ly y Y: ■ i<$w ^$^seitun$ Set S e IS t i dj • flttiicf tifàefai ht StSIfcl tâjItiS (andfi eSoaata»5) |to<imal aai« m»ufu« Xtinlttaa. lie S r ft e S a # (j a b o (A) etfd)dnl ieben Karijntittcfi. ®i« 8®»"« B a * o a S e (B) «fàe'mt œdigcaî. Bit! îcniungcu finb nui an bit Sifidîtltitanj, n i cf) t ...

Pagina's