Jouw zoekopdracht heeft 509 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-06

Filters

Publicatiedatum
1918509

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

IET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote ici. bij overeenkonist Dienstaanbiedingen : voor gereïorineer- den kosteloos. Belgïsch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN COÉTHEM. Directeur Het nummer ! 5 cenliem (Front ei Frankrijk). 10 ccntiem (andere îaiiden). Per maand (vooruilbetaajd) : ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

et j» extension au service militaire, ce qui évide ment est de nature à diminuer dan* une mesi considérable le matériel humain disponible, que le tonnage déjà «réduit dont dispose i'I tente sera mis a contribution pour le transp. de matériel de rechange. *% Berlin, 20 juin — Officieux : Une preuve des lourdes pertes subies par 1F lento ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

€?de Jaargàjtig. — jNT. 161, Prijs s <3 Centlem 25aterdag 145 Junl 1918 Gazet van Brussel -- •- - ""—— v ■■ —jnwiTiiT m ABONNEMENTSPRIJ^ i Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr, 4,50 1 per kwartaal. ,ftLLE KOSTEN lNBEOREPENi tien «vende zicSs tôt de postkantoren. I Ongevxaagûc siukkea worden In çevtl van aiet- ...

Informations belges

N° 714 o Juin 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

De stem uit België

IDe Stem uit Belgie Abonnement : 2/e *ovt 3 maanden." Siibscriptlon": 2/6 for 3 monthft. Ysor de Yereenigue Stat«n: 80 cts. Voor Holland : 1.23 fl. Yoor Frankrijk. 3 fr. Yoor dejsoldaten: 1/6 of 2 ir. Bureel: 21iyRUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné i Muséum 267. e. Jaargang, Nr. 39. (Blz. 1979-1980.) Oplage: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

IBË GËMTEHAAR - DE LAHDWACHT Num> f 42. 40!îaa?. 0.98 Graeve» Ke4e!ves£,as DE KLB1NE PAT8Î9T D3:idipaag «O Jimi î91» Prl}s 3 centieme» i'UITBCHS BSR1GHTSN b het Graot Hssfdkwartïer Eer*t« Bultsoh bsrlohi. RL1JN, 18 Juni. Westeïlfk Krijgstooneel. •«an kreanprins Rupprecht van Beiertn vijaïidelijk geschtit ontwlkkelde in enkelc n ...

De legerbode

i H Jrmi 1 Pi?=5 Nnmmer 584 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDATEN besl.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftien Fransche en NederlandscLie exemplaren. EEN AANVAL (Van een ooggetuige.) Belgisch front, 44 Juni. Wio hekommert zich nog over een « aamv.l-letje » in ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

' |^jj1 |^ ^BB |^ '^fr: .<•* ABONNEMENT Brunei le» • Provinca - Etranger '1,03 abonnemonts sont reçus oxclusiToœont iar tons les BUREAUX DE POSTES. f Les réclamations concernant les abonna-\monts doivent être adressées exclusivement ati bureau de poste qui a délivré l'abonnement, 4.PRIX DES ABONNEMENTS l ,r S mois 2 mois : 1 mois : ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan 104, BRUSSEL Derde Jaargang - W> ^ ^ f® 16e JUNI 1918 il e)I knstcn per kwartaal VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTAND1Q VLAAMSCH • GEILLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en iioofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 37 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- sche kronijk XXXVII) (met 4 platen) . . 549 Van Brugge, van den ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LABELGIQUE iLosntiJ a a ^ussi b^i«j PRIX DES ABONNEMENTS: 3 mois (jnillet-aoiU-septemtire), tr. 11.40» 5 mois ijuiil.-août), tr. 7.GJj 1 mois ijuilL). ir.3.00. Le* demande» d'abonnement «me > eçites exclus** ve.ment r>a> les but taux et Us r acteurs des /mus. — Les réclamations concernant les abonnements doi vent 4tr» adressées ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG S Juni 1918 3d* JAARGANC n' 25 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD Orgaan van den Antwerpschen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktie behoudt aich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BU GELEGENHEID Redaktie en Administratie -Plantijnlei West, 66, Antwerpen Kan het Brood beter zijn? Wij hebben te ...

Het Vlaamsche nieuws

s AB0NNEMENTSP8IJZBNI Yoar éfa maand 1,75 Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand !»•— Voor één jaa-r 18-~ klachten nopens ouregelmatig-L„j„r, in d© bestelling der poatabomie-™«iten zijn UITSLUITEND te rich aan het BESTELLEND POST-gUREEL en niet aan het beheçr van het blad Dinsdag n Juni 1918 - 4*c Jatarj Prijs 6 Ccntiem voorBelgië Het ...

Pagina's