Jouw zoekopdracht heeft 509 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-06

Filters

Publicatiedatum
1918509

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTEMAAR - OE LANDWACHT Num. lit. 46' îaar. 0.9e Graeve, Ketelvest, t $ DB SLEiMS PATRIOT VrHdaa 7 Juni 19IS PrIIs 3 centiemM • IhirnîsnhÎTÏsa t.es t m~ tm het Grsot H»»îdkwartier E«riU Dtsitaoh btïioht. EKLlJWi » J«ni. Wcstelfjk Krijgstooneel. ir uan kroanprins Rupprscht van Beitrtn iltsisrolle aanvallen in Vlaanderea lever den ...

Belgisch dagblad

«ans: gjDAe XI JUNI lois. rVo. 335/ ABONNEMENTEN. per 3 maanden voor Nederland g 2,50 franco per post. Losse Cnmm«ra. Voor Kederland 5 cent, voor Bnitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. JWlAfaon Rfid- en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD tferschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te B2 ure micldag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URF FN VAN ...

De stem uit België

IDe Stem uit Belgie Abonnement : 2/e *ovt 3 maanden." Siibscriptlon": 2/6 for 3 monthft. Ysor de Yereenigue Stat«n: 80 cts. Voor Holland : 1.23 fl. Yoor Frankrijk. 3 fr. Yoor dejsoldaten: 1/6 of 2 ir. Bureel: 21iyRUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné i Muséum 267. e. Jaargang, Nr. 39. (Blz. 1979-1980.) Oplage: ...

L'opinion wallonne: journal belge, indépendant

En pleine guerre, les Britanniques vont accorder l'autonomie au oavs de Galles Excoptionnollcmeiit = 2o cent X_.e INTéro ; "i O centimes L'OPINION WALLONNE FRANGE • S mois 5 fr. — 1 ftQ 9 1 ETRANGER : — 7 fr. - 1 an 10 ! Abonnement de propagande : — 20 I Quotidien de la Belgique française Hebdomadaire pendant les hostilités ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierde iaaréanâ — Nummcr 1113 FKIJS : 10 CE!NTS£HSM —---- Zaterda* 21 Juni mê i3BP—wii ■■■! j-jumacana—M»pbw■——»w» ONS VADERLAND STfCHTERS : J, Baecksia ndi sis A. Tempgrs Belglseh dagblad verschijnende op al de dagen der week Gpsttèl an Behesr : 1. EÂECKELftMDT SI, rue Neuve, CALAIS IXSCHlUJVIAGèlV i Permaaad ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Nunn. 14S. 494{sar. G,PaQracvc,Ketelvost, 1S PS KLEINE PATRIOT Vrijdag fcï Juni 1918 Prifs 3 centiomen IfFICIEELI DUITSCIIK BERICHTEN E. H. O.. 17 Juni 1918. Bskendmakiny Di gsmemte SaÉfel?re (Kommandantur Ert-relde), waar een beambte dsr Geh. veldpolicîe lijeene vastnemin£ door een schot zwaarge-;wetit werd, ...

De Belgische standaard

k ÂSOniBMBIITMM L Vs.ar SoldaUfc x maaad fr. x,»5 a maasdca a,50 I mandes 3,75 Hiet S» d*t«k le 't Itsd. z mtiit."' fr. 1.75 a maandea 3.50 3 maandea 3,35 Boitte 't land: X tnaasd fr. a,50 ■ maandw 3 maanden 7,50 V*- Qpstilt sbsir vui* " Va Coqnill• ZeedJJk DE PANNE Pleine aankoa-L dlglngen : 0,251. de regel RJBOLAJtfKK volgens ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I jMBOAlg NT «fi «r ' ' » HET VADERLAND Ieuiac aankoodigingcn : 1 fr. per regel bij overeenkomst piaastaanbiedmgen : voor gereformeer-den kosteloos. Smîm H hhmi ™tmammst mmsa» wsmatmm «ss» Belgisch dagbiad, veorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur H et nommer ; 5 eentiem (Front en Fx-anltrljk). 10 ...

Amon nos autes: nosse gazette veut l'djoû totes les samainnes

NOSSE GAZETTE VEUT L'DJOU TOTES LES SAMAINNE8 ADMINISTRATION-RÉDACTION: SOESTERWEG 1691 | , | abonnements: • Comité de Rédaction *. } xjat t a xttm? officiers et civils 25 cents 1 S il UJj-LjiilN U Jjj Travailleurs ... 15 » G. FONTAINE - E. LAMBRECHT — L. MARTIN \ A wriT Officiers et Civils !... 75 centimes » # Sous-officiers et soldats ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

0W * s : © LanciDouwer Weekbfad voor Lsmdbouwers ultgegeven onder medcwerking van het Duitsch Geeeraal Gouvernement in België. Balglgah» blaeSon mogon ult t D» L»ndbouwer > nist» ovorrseman, ïonder t«!k«na d# bron te <irmtldeit. 1c Opstelraad en verzcnding : s., ,mn„i,Ti.Tv».i... i O KeizerJ. Dnitsch Bestaar.afdeel. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierde jaargang — Nummer 1094 FEUS : 10 CENTIEMES £Kôao«3Ji»>3iiesa50iS«iSKSi' ._ ... C..-.T_T Maa&ô«g 3 Juai %l& «■'■age*rrg&i.x V--1 —J- ^-rr-^c- .t_ > ^GjKUt.-VrOJi«jtf ONS VADERLAND ST1CHTERS : J. Bajcfcsîasdi en â. îempSr# Belg seli dagblad versthijiieridë op al de dagen der week Gpsîa! ss Bâhssr : J. ...

Belgisch dagblad

3de -jnarfè-saits WOJENSDAG-'lÔ JUKI 1918. -I ^ <CP. BELGISCH DAGBLAD iBONNMENTEN. per 3 rr.aanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse 'nnniiners. VoorNederlandô cent, 'ï-voor Cuitenland. T'/j cent. • 1 peu Haag, Priffiegracht 16. Jelefoon Red. en Admin. 7433. %fe!PS©8îijBaeiî€l te 's-tàFsvefaisagie, elken werlkslsg te 12 ...

Pagina's