Jouw zoekopdracht heeft 552 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-07

Filters

Publicatiedatum
1918552

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar — N« 9 (26) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 922 (23-6-18) 15 Juli 1918 De Doperingsche Keikop irrt^é'r ABONNEMENTSPRIJS ' Poper. Soldaten : KOSTELOOS Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG t3 Juli 1918 4d* JAARGANG n' 1 MEDEDEELINGSBLAD Orgaan van den Antwerpschen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden IDe rcdaktic behoudt zich voor, ingezondcn stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT B1J GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Naar een Nieuwe Tijd Een frisohe geest onder het ...

L'indépendance belge

8Se année No 175 L' INDÉPENDANCE ' CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMÉRO CONTINENT > . 15 CENTIMES HOLLANDE 5 CENTS » ADMINISTRATION ET REDACTION: BURE&U A PARIS: TUDOR HOUSE. TUDOR ST.. E C. 4 11. PLACE DE LA BOURSE TÉLÉPHONE: CITY 396D TEL.: 311-57 et 238-75 VENDREDI 26 JUILLET 1918 En vente à Londres à ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 27 JULI 1918 ÎO Centiemen Nr 30, 41* Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés in te zenden vôôr Donderdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — Weekblad voor Wlaamsche en Algemeeoe Belangen ■■ mbêë jêêêêj jklml jêwêë Bureel en Drukkerij : Carnotplaats 65 Aankondigingen : 20 Cbntiemen dbn reobl Verleden en Toekomst De ...

Het Vlaamsche nieuws

g 4|0KH*MgSfiPlI«f* l rcW éfa v'11 w t.WMBi w i mAWHi le.— - »- ii]6 fcl&cliten nop-eaa Gniegelmatig-i*l«n in de be»t«iimg der {loetahonne->2a zin UITSLUITEND te rioh-îf mb lu* BBSTBLLBND POST-gUREEL en ni»t a*n het beheer » het bl*d- Maandag 22 Jali 1018 - 4^ Jaarg. iç6 Frijg S Centieia vmt België Het Vlaamsche ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

'D^rdc Taareang. Nr 20. — 20 Tuli 1018. Prijs : 10 centiemen. Derde Jaargang, Nr 2g. — 20 Juli rgiJ DE EENDRACHT Prijs per Jaargang » » drie maanden Postchekrekening Nr 86. fr. 5.20 » i.3o » Weekblad voor bel Vlaamsche Volk Redaktie en Bureel : Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN. De Rijksanselier OVER BELGIE Naar het Wolffbureau seint ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 9 Juli 1918 « 4de Jaarg. Nr 184 Frijs S Centiem voof België [' AB0NNEMBNTSPRUZEN 1 Vow^m4and Î"7S I Ïoor 3 maa,nd -••• !!- Voor één J»ar »»•— 1 __ i Aile klacht/eii nopens owegelmatig-t^pn in de bfistfùimg der postabonne-ZtL zm UITSLUITEND te rich-het BESTELLEND POST-BOREEL «a niet aan het beheer van Ut W*1- ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VEROROENING #v3r hat bstiandelen en gabrulkan des aogst van vroege aardappelen van dltja&r § i. ûehcel de oogst van vroega «ardappîlea wordt in beila^genomen. S} a. Elk inoog*t«n van vroege «ardappelen v<Mr 8 juli 19181» verboden zonder ifzonderlijk. bevel der Etappen-Kemmandamur. Met elnde de» oogst van vrosgc a«rd*ppelen zal op ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

4ê«e Année N° 1353 S cents Dimanche 7 juillet et lundi © Jaiillet SQSS L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quiotidiera du rrajatiw 33*sraâsisfant est Hollande Belge est notre nom de Famille. " Toutes les lettres doivent être adressées a« bureaude^édactiom : IV. 5K. VOORBURGWAL 234-240 AMSTj'EBgPA/Vi. Téléphones: 3797 Ci ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

ItàtsMedeMagftB en Yewdeniogei. K19 VERORDENING over h«t gebruiken des nieawen suikerijoogsl 1918-19 in fret gebied van het 4e léger. Voor den nieuwen' suikevijoogst 1918-15 HH in plaats.Aer verordeningen «*5, 1917 (Veroi'dfiriingsblad voor het Etappen-gebied van het 4" leger n. 82, bl. 749' en«.), van 9 Januari 1918 (Verordeningsblad ...

Informations belges

N° 742 3 Juillet 19IS Informations Belges Observation, importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant, la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, •de s'assurer de ...

Pagina's