Jouw zoekopdracht heeft 553 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-08

Filters

Publicatiedatum
1918553

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierda jaargang Nr 38. Prijs 6 centiemen. Gent, 4 Augusti 1318. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het week der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche Volk. Beiieer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»—• ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,35 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois D1X CENTIMES l <2fe^saÉ* c> c>- ^ t-arar*» « s* 9^HL~. T O IJ RN AI/ QÜOTIDIRN ilfDBPENDAXT ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger Les abonnements sont rejus exclusivement par tous le» BUREAUX DE POSTES. Les réclamations concernant les abonnements doivent Itre ac"i3ssées exclusivement au bureau de poste qui 4 ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2<*e Jaar No 11 (28) Nagesien cloor de Krijg'soverheid Nr 16455 (25-7-18) 15 Oogst 1918 De Poperingsche keikop 5M To\p a ri n a7 r>M.jrs i irt^^r' ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : K.OSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. verscmjni (als 't karv) 2 maal te maande BEHEER 3. H. Jul. Vanneste. Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier aSriiffelet TâAeeieitutK e, W w w : 9a 6«l|l|4« S• tltl n!4«ial in I3a(ld («u4 SonntaflS) jwsimat cufttr ffitntas ■ t Sli 8 « f • ■ ■ • M & • <A) «jdjein» Irtca ftarfjmtttag. SU 81» e H « 8 » « 90 bc (B) £T ftfAtial motjdi» Slaf«nl>an(!«B fiab nat an Si» Sdiriftltituns, oitïil an tinjela? ...

Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

I jsè i ~ ^ivIer:x; ', ,,.. is^wpgob ar.beîd civoltjaft pg^bi m t sr z me-Dm ru ■ Oogstnumner -f N° 29 i Doer de KrijgsoverheidB toegelaten publicatie. N.ieuwo uit Duffel. Op 27 Mei 1918 is Zuster Agnes, in het gafethuis overleden, in den ouderdom van 71 jaren. In Duffel v/erd een dienst gedaan voor Jos. VAN DE V3LDE. Uittrekeels van brieven ...

De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van...

De Volksstem Weekblad van de Sociaiislische Propagandaclubs aan LEDEBEHG en GENTBRUQQE ABONNEMENTSPBl JS : Een jaar fr. 4.90 Voorop betaalbaar. REDACTIE EN ADMÏMISTRATIE Samenwerkende IVEsa/tsalxaip^io ec IDIE3 "VOX^ZESlSSITEHs^t „ Langestraai, 116-118, LEDEBER8 Bestuurder : ERIIEL VAN SWEDEN, 200, Kerkstraat, 200, Gentbrugge. Mie ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

The NewspapT for Belgians LA MÉTROPOLE IONEi PENNY jJSuti t TU» OMÏ pIT: DIX C«HT«U PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux ! 43, Chaacery Lue, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. {3 mois 9 shf 6 mois 17 sh, 1 an ja *h« |25*B ANNEE JEUDI 22 AOUT 1918 Registtrei et the G. P. O. as m Nrwsfafer. No. 234 LA GRANDE GUERRE ILcnfianquemcnt du ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher kurier 5»riiffefetv Stt 8«f«M4« Katltt (n BtBfîtl tSafltS (<m$ SomttagSl jwelmol onfeer SRontag bormlttaa ®1» u«pi B ■ • g a 6 < (A) «rfdjeinl |cDcn ïiaiimittag. Dit 8 B e i t e tl u 3 g a b e (B) etfàcinl tnotgtn» Œfnlenbnngtn ftnb nui tn bft Sdjtiftlcitung, n t d) » an (initlne $ictfon<a |n tti&ieiv ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierds jaargang ! r 40. Frijs 6 centiemen* Geai, 18 Augusti 1S18. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT MET MEOEWERKING VAN HET ALGEMEEN SECRETARIAAT EN HET VTERX DER VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Weekblad voor ons lflaamsche Volk. » PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: >ER JAAR fr. 3^25 :ES MAANDEN . . » 1,60 >R1J ...

De Belgische standaard

4de Jaar — N 162 ^î033) Wk, -._ - aag 7 Oogst i B18 TV- Adonnementen —O— Veor Solditen x ma&iid 1,35 fr. a ma&nden a,5o 3 maasdan 3,7s Niet Soldat an in 't lakd 1 maand fr. 1,75 a mascdea 3,50 3iaaacden 5,25 —o— Buiten 'tl*cd 1 matad fr. 3,50 2 mswideii 5.00 3 maasdïn 7,50 De Belgische Standaard j$ Opste! en Beheer Yi:!a t" ...

De Belgische standaard

4^ Jaar - N' 180 't6si) Donder Ug 29 oogat là LU Abonhbmwtbi» Voor Soldaten x maand 1,35 fr. a maanden 9,50 3 maanden 3.75 Niet Soldat» in 't land I maand fr. 1,75 a maanden 3,50 3 maanden S,*5 —0— Bniten 't land 1 maand fr. a,50 a maanden 5,00 3 maanden 7,50 •■Qm DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel an Berner Villa Lt% Charmçtts» Zesdijk DE ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT I ^ Num. 184. G .Dd Graeve. Keteivest, i S DE KLEîME PATRIOT Danierdag 8 Augustus 1918 Prijs 4 centiemeii ÎFFiCIEELE DUITSCHE BERICHTEM , <33 VERORDE KIHO kotideade wijziging van artikel 68 der verordc-wo£ van 29 Juli 1917, waarbij een belasting o'f> het roercnd vermogen wordt gevestigd. ; Eenig artikel. — ...

Pagina's