Jouw zoekopdracht heeft 523 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-09

Filters

Publicatiedatum
1918523

Vooruit: socialistisch dagblad

^rntimmKÊÊmmKimimfÊMmiÊÈiÊmiaauiu,* mMsasimauBa Vsrhooglng dar Pomt- aa Talaetnaa*-taplevan In h«t blnnanlar.dsch in Baille De neer Goeveroeur- Generaal heeft volgende veror-«iening uitgevaardigd : Met ingang T*n i Oktober 1918 geldt in het binnen-landsch post- en telegraafverkeer in BelgM het in hier-onderstaande t«bel vervatte tarief. ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNEMENTSPRIJ7. EN : t Voor één maand 1 76 j yoor 3 maand 5.00 ! y'oor 6 maand '0 00 Voor één jaar la.00 AKe kla-chten nopeos oniçgAknaitig hedan in de bestei-liag <fcr positabanne-maiten, zijn UITSLÛIjPEND te rich- : ten «an het BESTELLEND POST f 00REEL e-n ni»t *ao h»t beh«er vau b«t blad. D1NSDAG 10 SEPTEMBER I91S PR1JS S ...

L'indépendance belge

...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel Staat- en letterkundig dagblad. Abonnemefltsprijs s Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende ziçh tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : ZaradsSraaî, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; PubHclteit van der vinnen, 52, Warmoesberg ; ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

àTICHTERS : J, Biseckelandt en fl. "m Belgisch dagblad verschijnende ai de dagen der week Opstel en Beheer : i. BAECKCLAs.DT ni \l A Ai RI • ISSCIUCJVIXGEA ï*ei» iimaail iSeïg-ie 1.75- Fi'ankrijk îî.35 fSngeland-Hollarul 3.50 a Pcr triracstcr » 5.00 » G.SO » ÎO.OO RECHT DOOR, VRII EN VRANK VOOR GOD Eh »ÔLK EN ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

5« Année — N° 11 jfectin â Arisiilnistratirm îurfmarkt 31 & 31a g Haye —Téléph. 216 Bureau à Maastricht : oiel Suisse,Vrijthof,"! éléph.159 à flessingue : Siijkstraat. 6 FRANÇOIS OLYFF Directeur - Fondateur Les Nouvelles Journal belge fondé â Maestricht en août 1914 Mercredi 4 Sept. ,1918 5 cents le numéro ABONNEMENTS : ...

Belgisch dagblad

4de .l aaro ang JOISSDAG 24 SEPTEMBBR 1918. Nors; ABONNEMENT EN. fer 3 maanden voor Nederlaad | g 50 franco per post. Losse nnmmcrs. Voor NederlandS cent. TOor Buitenlaad 71/, cent. Dca Eaag, Prinsegracht 16. ■r. Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD AD VERTENTIEN. Yan 1—5 regels f 1.— ; elk* regel meer f 0.15; Réclame» 1—5 regels f ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

VtERDE JAARGANG — NURMCR 1209 { MUS i fO CENTfEMEN ~ Tcp 1 «r<» Ons Vaderland iJelgisch dagblad verscmjiunde aile dagen der week IWSCHRIJVIKfiEIV l'cr maaod UelgEe i.ïS Frankrijk S.35 Engelantl-Hollaiid 3.50 Ppr fpimesfw *> 5.00 v> (?.50 y> -jO.OO WeckiDgchrljviiigcii O.S5 fr> of 5 centîemen per Buumer RFCHT DOOR. VR1J EN VRAM ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 12 Met toelating der militaire overheid September-Octobpr 1918 4 r HET SOETE WAESLAND Kosteioos ooùogsblad voor de soldâtes van het « Land van Waes » Opsiel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDR1K HEYMAN, Rue Fohtenelle, 29, Le Havre DE " WAASSCHE VERBROEDERING" Wij liebben op 15 Septeniber te Le Havre eene Yereeniging ...

De Belgische standaard

" J -i. * r, 1Q74Î -3 sé , si * - . .— .. t -*>W . ( •' . tv . i -«à5!-. Woensdag ^ September JL&i6 îiBOlWaMBHTBH 4 —< n >*; voor Soldâtes ! mtiaad x.as fr. a nJswadeB 3,5o ', 3 masndea 3,75 r «™n— ■ Sieî Soldâtes J in 't l&nd k 1 m**nd fr. 1,75 amaanden 3,30 3 maa&den 5,35 0—• Bnitcn 't laad 1 ...

De Belgische standaard

Il . •• cohj *« ' 1 QQ (1060^ « Dpnderdag 19 September 19 ië W p Abonnbmsktbm I I 1 Voor Soldtten _ 1 m**tsd 1,05 fr. » munden fl.50 3 «««mien 3,75 Niet Soldâtes in 't ltnd i im**Dd fr. 1,75 v amunden 3,50 3 maamden 5,95 Bntten 't land x m**nd fr. 3,50 3 m*M»den 5,00 ~ 3 maanden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel • | en Beheer Villa ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brnssel Staat- en letterkundiq daqblad. Abonnementsprijs 5 Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publldtelt VAN DER VrNNEN, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De ...

Pagina's