Jouw zoekopdracht heeft 523 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-09

Filters

Publicatiedatum
1918523

Informations belges

N° 818 bis 21 Septembre 1918 INFORMATION BELGES La Croix-Rouge Américaine au Front Belge. Visite du capitaine Lewis. — Front belge : 20 septembre 1918 (d'un témoin oculaire). — Le Major van Schaik, qui dirige les œuvres de la Croix-ltouge Américaine au Front Belge, a conduit le capitaine Lewis, de la C. R. A. en mission en Europe en ce ...

De stem uit België

«•» a bonncmw&l : m ihi I Hiuin. loburlptloa i M ter I month*. Voo» d« YerwniM* Statut l H«ti. TtorH*lUa4: l.M a. J—t . «mates» i i h Tm» ta Mteteat m •O te. Bureei : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON,».W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. . Talaphonai MuMum 287. 4de. Jaargang, Nr. 52. (Blz. 2083-2090.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 13, ...

La patrie belge: politique et littéraire

JTXSAJSC (STCE&KJNT© DIRECTEUR FOIvITIQUB BT WTTÉKAIRB DPeiirart le dimanclie ROSSMB TÉlÉSKAPHIâU» PAT RI BELGE" PARIS 1 11 1 A "RQlTlTliMElTTS î Un an... France: ÎO francs. Etranger: 12 francs, gix moi» — 6 — — 8 — == Publicité au bureau du journal : RÉDACTION ET ADMINISTRATION : Q, Boulevard des Italiens — 3?-A- ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Vereehijiît 7 maal per week DE OPSTELRAAD : HooMopsteHer Rai VBRHIJL8T. Df, Au*. 39RMS, Hoo^wratr Alfc. V\X DEN BKAND i30I*JI£MENT$r$HZ£3 ? y cor iéa maand 1.71 Voor 3 maar.»} . <.»«,.».» ï,53 Voor • aaaand Voor tint fflar • !s "t iJfe Jdachten nopeea omregebijatîf-iieden in de benteîling der ...

Het tooneel

Het Tooneel 4° Jaargang Nr 1 — 14 September 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HIPPODROOM BESTUUR : FRANS CONDÈS EN VICTOR NEUTGENS Aile avonden om 8 T-XI• TT^2 ■■■£ *ibbV Zon- en Feestjtegon mgvertooning £ jtâO.Ï 116711115 ZIJ II S 12 nieuwe Décors Antwernsche Soektakelrevue in één voorspel en 2 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier &$rftffelets s£àae®xeitu na Se» 6cl{<t4i «ntte» tr|ti)«iBl m «rBflei tsflnd) tani) Botintos») {teelraoi aafjtt jBontas «•tmlttag $tt S » ft « tl m « g « b • (A) exfcitsint iei>j» «o^ramaa 3>ie 8 ro « i t e 0 n « g a 61 (B) «tfdjtmt ototgenS StBttnbungiB fin» nnr an bit gd)tifH«iiaiifl, ait a* ...

De Belgische standaard

4dc J&hï N: ^ 90 (ïc6lï Dinsdag 10 Sepiember '• 'è \ a ; ? ABONNBMBHTBH 4 Vaor Soldâtes ^ i m**nd 1,35 fr. • a maanden a,Jo $ 3 m»*od«n 3,75 Niet Soldâtes c'j in *t l*ad I m**nd fr. 1,75 ' i mund« 3,50 u 3 maanden 5,«5 y Bnitcn 't laad x maand fr. 3,50 \ 3 maanden 5,00 1 3 maand ta 7,50 1 DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel „8n ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

MAANDAG 2 September 1918 4d* JAARGANG n' 3 S'viNrxax KAAL Orgaan van den Antwerpschen Diamantbewerkers Bond en der Federatie van Vakbonden De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niel te plaatsen VERSCHIJNT BU GELEGENHEID » Redaktie en Administratie '• Plantljnlei West, 66, Antwerpen Rond de Dagorde onzer Federatie van ...

Het Vlaamsche nieuws

ZONDAG, 29 SEPTEMBEfl IÔI8 PRiJS 6 Cai^TIEM VOOIl VLAANDEHIiN en VVALLO-ÎSXii VIERDE JAARGANG - Nr 264 ABONNEMKNTSPRUZBN s Voor één maand i .75 Voor 3 maand fi.OC Voor 8 maand 10.00 Voor één jaar iB.OQ Alla klacbten nopen» cmregelmatdg-heden in de beatelling der poBta^xœc©- j mjenten ïijn UITSLUITEND te rich-ten aan het BESTELLEND POST I ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad -van " VOOR UIT „ ZONDAG 29 SEPTEMBER Ï918 Vierde Jaargang — Nr 22 Prijs : S e«ntiemeo Ste kt: 1 baggc t jes Schetsen uit het Oost=Vîaaruiers^he buîtenleven te land en te water door Hozes STEKËLBACH IV. — BIEF EN OIEFJESMAAT De vroegste morgengrauwte verbrak de rievelen van den nacht en de huizen van het dorp ...

Belgisch dagblad

WOENSDAQ 18 1 . lin Mil i « LVo. 3. ABONNEMENTEN. Per 3 rcaandan voor Nederland "■ 2.50 franco per post. Loase 4#mmers. Voor NederlaudB cent, toor Buitenland 71/» cent. Den Eaag, Prinsegracht 16. felefoon Eed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD erschijneiici te 's-Gravenhage, etfcen werkdag te 12 lire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN ...

Informations belges

N° 808 N° 808 N° 808 N° 808 N° 808 N° ...

Pagina's