Jouw zoekopdracht Gheldere heeft 75 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

  BRUQGB 11 JULI 1914. EEH CENT PER NUMMER. 3* JAAR — 28 HET BRUGSCHE VOLK K/ITHQUKK VOLKSCCZiND WEIEKBL/RD VOORJxjbrugge em omstreken Geloofsonderricht. Een en anderover de ziel van den mensch. III. De ziel van den mensch is onsterfelijk. Inderdaad, ik zag : 1°) « 't Ligt iu de natuur zelf vaa de ziel dat ze onsterfelijk zij », m. a. w. niet ...

  De weergalm: weekblad voor kunst en letteren

  Vriftiende Jaaraano J\r 11 Zondag 1 Februari 1914 DE WEERGALM BLAD VOOR TOOJNEEL EN KUNST Abonnement Fr, 2,00 's iaars Berichten en mededeelivgen te sturen aan den Uugever E. Van Docrslaer Scv.tinsiraat, 76, Schaarbeek. Aankondigingen volgens overcenhomsi UIT MOLENBEEK Overeenige dagen vcrgaderde « Ilet Yerbond der Tooneelmadtschappijen » dezer ...

  Carolus: het weekblad van de Vlamingen

  CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMÏNGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . . f 2- voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 14 — Donderdag 2 April 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en ...

  La Flandre libérale

  ABONNEMENTS 1 molt. I mois. I aïoli. 1 M. BELGIQUE i Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE x Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On «'abonni an kurnau du Journal et dans loui lot bureaux il porta RÉDACTION, ADMINISTRATION RT IMPRIMERIE 8AND, l, RUE DU NOUVEAU BOIS, I, GAND ABONNEMENTS ET ANNONCES ; I « RÉDACTION — Téléphone 32 | Téléphona 1 ...

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTAND1Q VLAAMSCH QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bcstuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 41 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- ache kronijk XXXXI) (met 5 platen) . . . 601 Onze Letterkundige Verhalen : 'n Stukje Leven, door Piet Vingerhoets 603 Van Boeken en Menschen : Dr. Huebners' Vlaamsche Novellenbundel ...

  Ons Leven Loven. Studentenblad

  268te jaar Nr 9= 10 !| 26 Februari 1914 IN HOUD : X Ons Vlaamsch Drieman- ■ schap van Antwerpen . Ons Leven. Juliaan De Vriendt . . . W. I. Aan de VI. Studenten . . HetFeestcomiteit Verslag van den Landdag van het Algemeen Katho-liek Vlaamsch Hoogstu-dentenverbond gehou-den te Antwerpen op 7 & 8 Februari 1914 . *** Wat Tamboers tromme ...

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang • \Tr|7 Priis : 20 centiem 8 .»,» I il Ij PER JAAR ; FR. 7.50 ^ VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 17 : Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijk> sche kronijk XVII) met 10 platen .... 257 De honderdste ...

  De stem uit België

  Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 267. 8MT 12 Bladx. De Stem uit Belgíe Bureel: 21, Russell Square, W.C Abonnement: îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs. 6d. for three months. 2de Jaargang. -Nr. 34. Oplage : 14,500. VRIJDAG, MEI 12, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; 1 A voor ...

  De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

  r rf:9psî© ^aargan Si IFtfO. 21 '"BrfTh ^Sv<cak«^3*aim DE VLAAMSCHE STEM I [m nlk zal niet vergaan! ALGEMEEM BELGISCH DAGSLAD F&urlpamhf maakt manht KEOflOTIE. EH A0MSPII3TRATÎEBUREELEK s KALVERSTRAAT 64, boïenhuis, AMSTERDAM. Onder leiding van RENI DE C1.ERCQ en Dr. A. JACOB, ABONNEMENTSPKIJS (l>u vooruitbetaling): Voor ...

  Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

  2e Jaar — N° 4 Het nummer 10 centiemen April ...

  Het Vlaamsche nieuws

  ^Tyrijdag 5 November 1915, Eerste Taarg. Nr 294 Prijs: 5 Centiemcn door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per weel ABONNEMENTSPRIJZEN . AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : î AANKONDIGINGEN p" 5 | IZ g :::::::::: j »r A*g. borms - Albert van den brande | ...

  L'indépendance belge

  No. seeme anne*. L’ INDEPENDANCE ROYAUIVIE-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. , irepr-ucm m midc ion CKEGisteeed as a n TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MERCREDI 10 MARS 1915. nevvspaperj Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : Trois navires ...

  Pagina's