Jouw zoekopdracht Gheldere heeft 75 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  BireeSen : 104, Noordlaan, 104, BR13SSEL Derde Jaargang • Mr | A Prijs : 20 centiem n . inl_ ! lll per jaar : m. 7.50 9 Uccember 1917 JL l M" Zonder verzendingskosten mm VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 10 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk' sche ...

  Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

  STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden (voorop betaalbaar) voor Brug'ge en omhggenae Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden Gentweg BRUGGE of ten Stadhuize teras/ A/6 1 der 2e afdeeiing. vj Openbare Yerkoopingen 25 c. per regel. R«cht»riijke Hersieiling 2 fr. per regel. Begravenisbericht 5 ...

  L'indépendance belge

  No. seeme anne*. L’ INDEPENDANCE ROYAUIVIE-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. , irepr-ucm m midc ion CKEGisteeed as a n TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MERCREDI 10 MARS 1915. nevvspaperj Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : Trois navires ...

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargaog • \fr | A PriJ8 : centiem n« n u ,ni-7 1 III PER JAAI* : PR- 7 SO 9 December 1917 il Jl" Zonder verzendingskosten â â VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH - j| GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD | Bestuurder en tloofdopsteller Willem QIJSSELS 1NHOUD VAN N' 10 : 1 Hoe staat het met den Oorlog ? ...

  De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

  DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 8§Haar. Bam.85 O.DaGraeresKetelvest,>S DE KLEINE PATIUQT Zandag 99 en Maandag April 19iT. Prifi 3 ceatooa BEKENDNAKIN6 A*n ds gemaente Letterhautem, op wier 8bied in Februari 1917 een telegraafpaal afge-agd en daarbij zoowat 480'metafs koperdraad ô&tvreemd zijn, zonder dat het gelukte de dader» t» ontdokken, ...

  La Flandre libérale

  40' innée — Dimanche 7 Juin 1924 QUOTIDIEN. -10 CENT. H. 150 Dimanche ? Juin 19!4 LA FLANDER LIBÈRALE ABONNEMENTS 1 moil- * «o'»- • »ol«. ï ta. BELGIQUE i Fr. 2.00 4.00 8.00 Î6.00 UNION POSTALE s Pr. 3.75 9.00 18.00 36.00 Sa s'abonna an lurtau du Journal et dans tous les bureaux dt posta REDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE 8AND, l, ...

  Carolus: het weekblad van de Vlamingen

  WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland .... f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 30 — Dondcrdag 23 Juli 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en mededeelingen ...

  Het katholiek onderwijs: orgaan der katholieke volksscholen van Vlaamsch...

  jfllïtt liatliolirii £§Ij éMî ô e r ttnj s îflaatrôsdjinfï ooor oitber \\tï bestier uatt #>rofrssors ôer !K0rmaalscf}00l toan jSmî-ïttftlaag mmm "prijs : 5 fraiiR per jaar îjoorojj tfbetalm. » i « êenï flruiilteni Jd« Stfftr iip m 'Hnii'nii i'IH ifr 11 -i ii*~ I»-îihit! ir "TT'inrT hfK — » ■ T" m - T rr i ...

  Het nieuws van den dag

  BertSgstg jaarjJing Kr I 2 cenf?emsh për nummsr Donderdaq I en Yriîdag 2 Januarl 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Il m imm ua abonnementenî Zss saaanden 4 frank. jaar. 8 Iran Voor Hottand i * ' * * " Voor da andere landen van het postverbond ». 2 0 — - ivOTijœKirsT^fa^ÇSS^^ ifcji «£J SO «mwa-v BESTUUR EN OPSTEL Zandstraat, 16 TE'LEFOON ...

  Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

  Acht en veertigste jaar Zaterdag 13 Juni 1914 Nummer 24 fr. 5-00 "» jaai-s, met de poit besteld. VO0R NOORD-NEDERLAMD franco 3 g. 95. 8e ahoHBemtntsprij* it vaerop bet»aJka*r. &&aJKoaâlginge& 3» es» <ten <îrukr*gel. HET VOLKSBELANG VERSCHIJNENBE ELKEN ZATERBA® fr. t}-00 '• jam, wel ét put betieiâ. VOQBI30RI ...

  Ons Leven Loven. Studentenblad

  268te jaar Nr 9= 10 !| 26 Februari 1914 IN HOUD : X Ons Vlaamsch Drieman- ■ schap van Antwerpen . Ons Leven. Juliaan De Vriendt . . . W. I. Aan de VI. Studenten . . HetFeestcomiteit Verslag van den Landdag van het Algemeen Katho-liek Vlaamsch Hoogstu-dentenverbond gehou-den te Antwerpen op 7 & 8 Februari 1914 . *** Wat Tamboers tromme ...

  Het nieuws van den dag

  Certifie jaargang Nr 2 2 centiemen per nummer Zaferdag $ Januari 1314 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen î lesmaandsn 4 franfc fnJUB. 8 franï. Voor Holland ' * * ~ Voor de andere landen van het postverbond », 20 — BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEPOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, ...

  Pagina's