Jouw zoekopdracht Gheldere heeft 75 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Carolus: het weekblad van de Vlamingen

  CAROLUS WEEKBLAD VAN DEVLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.—- ( 4e Jaargang, Nr 12 — Donderdag 19 Maart 1914 PRIJ Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : Aile 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 ten 1; PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile ...

  De stem uit België

  Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 267. 8MT 12 Bladx. De Stem uit Belgíe Bureel: 21, Russell Square, W.C Abonnement: îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs. 6d. for three months. 2de Jaargang. -Nr. 34. Oplage : 14,500. VRIJDAG, MEI 12, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; 1 A voor ...

  L'indépendance belge

  No. seeme anne*. L’ INDEPENDANCE ROYAUIVIE-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. , irepr-ucm m midc ion CKEGisteeed as a n TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MERCREDI 10 MARS 1915. nevvspaperj Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : Trois navires ...

  Licht en vrede voor alle weldenkende mensen

  VOOR ALLE WELDCNKENDE LIEDEN. 6ûe Jaargaxig. ^«mil l»m——WK—H—■a—WWWI—lliHWI——WBCTM»! I M !■—J—RW—HWWHWB—«HBWan———WWOW—n—>■ wrimviiyiv>.' f4IT,nn PAOlt TiSTC î?TnTTT RlîTTftftl?. OnlftCft • 140.001* MEIMAANP. Een neilig feestgetijde is aangebro-ken 't Is Mei, 't is de maand aan Maria toegewijd ...

  Het volk: christen werkmansblad

  m l l ■ i i■ rj. iT . .1 .... m , ■ - - - ZbYca-en TwIiitiastô Jaar. M. 107: Qodsâionst — Enispzin — EipMein Mag, 1 CÎS Im'&a* 7 M !$iî Aile t)lief wisselin ge*i vrac lit-»ïij te genden aen Aug. Van ÏÉegiiem, uitgever voo-i- de uaamV. tnaatsch. «Drukkery Het Volk», Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» ...

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang • \Tr|7 Priis : 20 centiem 8 .»,» I il Ij PER JAAR ; FR. 7.50 ^ VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 17 : Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijk> sche kronijk XVII) met 10 platen .... 257 De honderdste ...

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  ^ Eerstk Jaargang N' SI * BEHKKK UN OPSTIÎLRAAD : 104, NOORDLAAN, 104 z Brussel ABONNEMENTSPR1JS : Per Jaar. Fr. 6.50 {VertrrviinqtkosUn niet in6#fr#p#n) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een afgeschoten torpédo wordt uit het water gehaald (plaat) 605 Hoe staat het met den Oorlog? Ons ...

  Het Vlaamsche nieuws

  [Dinsdag 25 Januari igiô, Tweede Jaafg. Mr 25 Frijs : 5 Ceotiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid J^ieuwsblad van België. -iVerschijnt 7 maal per week rmnir m r* nn * in wrm* a r>r\ t^t 7 a al-» T~v t a~\ t* y^tit t 7 a ht t\r^\t rvn t» c A "ir-v ABONNEMENTSPRÎJZEN : Per week 0.3B Per 3 ...

  De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

  Fersie jaargang nso. 243 oonaeraag, 2s movemoer 1910 f* «^«ersT-* DE VLAAMSCHE STEM Een volk zal niet vergaam ALGEBVIEEN BELGSSCH DAGBLAE Eendracnt maakt mac ht DIRECTIE EN REDACTIEi PALEISSTRAAT 31. bovenhuls, AMSTERDAM Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB ABONNEMENÏSPHIJS (bij vooruitbetating): Voor ...

  t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

  BRUQGB 11 JULI 1914. EEH CENT PER NUMMER. 3* JAAR — 28 HET BRUGSCHE VOLK K/ITHQUKK VOLKSCCZiND WEIEKBL/RD VOORJxjbrugge em omstreken Geloofsonderricht. Een en anderover de ziel van den mensch. III. De ziel van den mensch is onsterfelijk. Inderdaad, ik zag : 1°) « 't Ligt iu de natuur zelf vaa de ziel dat ze onsterfelijk zij », m. a. w. niet ...

  Ons Leven Loven. Studentenblad

  268te jaar Nr 9= 10 !| 26 Februari 1914 IN HOUD : X Ons Vlaamsch Drieman- ■ schap van Antwerpen . Ons Leven. Juliaan De Vriendt . . . W. I. Aan de VI. Studenten . . HetFeestcomiteit Verslag van den Landdag van het Algemeen Katho-liek Vlaamsch Hoogstu-dentenverbond gehou-den te Antwerpen op 7 & 8 Februari 1914 . *** Wat Tamboers tromme ...

  De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

  DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 3§- |aar. Nam. 102 G .De Gpaeve» Kefelvest, 1S DE KLEINE PATRIOl Zsndaa gîî MaanSaa 39 Aarîl 191 n*M*« «> tân hdt OvdDt /** Eerste Dultsoh berioht. BÈRLIJN, 2? April. Wesielljk Krljgstooneel. tjt/ferfront van oeldmaarschalk kroonprins Rupprccht van Beieren Op het slagveld bij Atrecht was gister avond de ...

  Pagina's