Jouw zoekopdracht Gheldere heeft 75 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  De Belgische standaard

  1* Ja&r — N* 238 Vijf centiemen het nummer Donderdag 23 Decemfce? 19 i 5 De Belgische Standaard Door Tuai «a Vol* ' »^«3WMLuPyJ3 „ , Voor Gtod «a H»«rd m Land -—»—s— —■ 1 — — ——— •—■ -,bb»-p»m Voor aUe mededeeliagen »ch wenden ot î A.h»nn*ai>nlgïTiii> voor 50 nummtra (S ...

  Carolus: het weekblad van de Vlamingen

  CAROLUS HET WEEKBLAD VAN DE VLAMÏNGEN wlSl PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland .... f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 6 ~ Bonderdag 5 Fcbruari 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 — ' ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven ...

  L'indépendance belge

  S6ème anné No. 2!C L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI Î ONE PENNY; BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES administration et redaction : bureaux a paris : tudor hottsfi. tudor st.. london. e c. u- place de la bourse TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH,: {las'-". LONDRES) LUNDI 6 SEPTEMBRE 1915. (i mois, 9 shillings. ) abonnements . "j 6 mois. 17 shillings. ; ...

  Het Vlaamsche nieuws

  ^Tyrijdag 5 November 1915, Eerste Taarg. Nr 294 Prijs: 5 Centiemcn door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per weel ABONNEMENTSPRIJZEN . AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : î AANKONDIGINGEN p" 5 | IZ g :::::::::: j »r A*g. borms - Albert van den brande | ...

  Ons Leven Loven. Studentenblad

  268te jaar Nr 9= 10 !| 26 Februari 1914 IN HOUD : X Ons Vlaamsch Drieman- ■ schap van Antwerpen . Ons Leven. Juliaan De Vriendt . . . W. I. Aan de VI. Studenten . . HetFeestcomiteit Verslag van den Landdag van het Algemeen Katho-liek Vlaamsch Hoogstu-dentenverbond gehou-den te Antwerpen op 7 & 8 Februari 1914 . *** Wat Tamboers tromme ...

  De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

  Fersie jaargang nso. 243 oonaeraag, 2s movemoer 1910 f* «^«ersT-* DE VLAAMSCHE STEM Een volk zal niet vergaam ALGEBVIEEN BELGSSCH DAGBLAE Eendracnt maakt mac ht DIRECTIE EN REDACTIEi PALEISSTRAAT 31. bovenhuls, AMSTERDAM Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB ABONNEMENÏSPHIJS (bij vooruitbetating): Voor ...

  Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

  STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden (voorop betaalbaar) voor Brug'ge en omhggenae Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden Gentweg BRUGGE of ten Stadhuize teras/ A/6 1 der 2e afdeeiing. vj Openbare Yerkoopingen 25 c. per regel. R«cht»riijke Hersieiling 2 fr. per regel. Begravenisbericht 5 ...

  L'indépendance belge

  No. seeme anne*. L’ INDEPENDANCE ROYAUIVIE-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. , irepr-ucm m midc ion CKEGisteeed as a n TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MERCREDI 10 MARS 1915. nevvspaperj Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : Trois navires ...

  De stem uit België

  Registered at Ihe General Post Office as a Ncwspaper Téléphone: Muséum 2 6 7. Goà A°° . ''r/ De Stem Bureel : 21, Russell Square, London, W.C. uit Belgie Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 52. Oplage : 13,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 15, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, ...

  L'indépendance belge

  SSeme amie, No. 59. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MERCREDI 10 MARS 1915 creglstered as a newspapeb.j Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : Trois navires torpillés par les pirates teutons.—La ...

  Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

  Acht en leetligste jaar Zaterdag 13 Juni"1914 Ruminer 24 fr. 5-00 "* jtari, met de po»t bfstcld, VOOR N00R0-NE0ERLAND franco 3 g. 95. ft* (boBHemenisprij* il rwtrop bet*»tte»r. àaakonâigingejt » c den dr«k.r«el. HET VOLKSBELANG fc 5-00 I jaart, »l ée fmti ItcUeW VO&B nés» KEBEisjyu tnaeo 3 g. 8ff. De ibiueiiMBtep^i <M ...

  Het katholiek onderwijs: orgaan der katholieke volksscholen van Vlaamsch...

  jfllïtt liatliolirii £§Ij éMî ô e r ttnj s îflaatrôsdjinfï ooor oitber \\tï bestier uatt #>rofrssors ôer !K0rmaalscf}00l toan jSmî-ïttftlaag mmm "prijs : 5 fraiiR per jaar îjoorojj tfbetalm. » i « êenï flruiilteni Jd« Stfftr iip m 'Hnii'nii i'IH ifr 11 -i ii*~ I»-îihit! ir "TT'inrT hfK — » ■ T" m - T rr i ...

  Pagina's