Jouw zoekopdracht Gheldere heeft 75 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

  Acht en leetligste jaar Zaterdag 13 Juni"1914 Ruminer 24 fr. 5-00 "* jtari, met de po»t bfstcld, VOOR N00R0-NE0ERLAND franco 3 g. 95. ft* (boBHemenisprij* il rwtrop bet*»tte»r. àaakonâigingejt » c den dr«k.r«el. HET VOLKSBELANG fc 5-00 I jaart, »l ée fmti ItcUeW VO&B nés» KEBEisjyu tnaeo 3 g. 8ff. De ibiueiiMBtep^i <M ...

  De Belgische standaard

  1* Ja&r — N* 238 Vijf centiemen het nummer Donderdag 23 Decemfce? 19 i 5 De Belgische Standaard Door Tuai «a Vol* ' »^«3WMLuPyJ3 „ , Voor Gtod «a H»«rd m Land -—»—s— —■ 1 — — ——— •—■ -,bb»-p»m Voor aUe mededeeliagen »ch wenden ot î A.h»nn*ai>nlgïTiii> voor 50 nummtra (S ...

  Het katholiek onderwijs: orgaan der katholieke volksscholen van Vlaamsch...

  jfllïtt liatliolirii £§Ij éMî ô e r ttnj s îflaatrôsdjinfï ooor oitber \\tï bestier uatt #>rofrssors ôer !K0rmaalscf}00l toan jSmî-ïttftlaag mmm "prijs : 5 fraiiR per jaar îjoorojj tfbetalm. » i « êenï flruiilteni Jd« Stfftr iip m 'Hnii'nii i'IH ifr 11 -i ii*~ I»-îihit! ir "TT'inrT hfK — » ■ T" m - T rr i ...

  De weergalm: weekblad voor kunst en letteren

  Vriftiende Jaaraano J\r 11 Zondag 1 Februari 1914 DE WEERGALM BLAD VOOR TOOJNEEL EN KUNST Abonnement Fr, 2,00 's iaars Berichten en mededeelivgen te sturen aan den Uugever E. Van Docrslaer Scv.tinsiraat, 76, Schaarbeek. Aankondigingen volgens overcenhomsi UIT MOLENBEEK Overeenige dagen vcrgaderde « Ilet Yerbond der Tooneelmadtschappijen » dezer ...

  Het Vlaamsche nieuws

  ■ivfaanda.gr 8 November 1015. Eerste Taarsr. Nr 207 Prijs: 5 Centiemen door geheel België nTnrïTrnnrmrirFrri»*'ïïrm-MMnniiiTm»MiMMM»MMiiMiiiiii»iii i i Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en rneest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNFMENTSPRIJZEN Per week 0.35 | Per 3 maailden 3.75 Per maand 1.25 | ...

  Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

  22 Am-il 1916 Nr 17 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IXHCHItIJVIAGMIMtIJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad rerschijnt ...

  La Flandre libérale

  40' innée — Dimanche 7 Juin 1924 QUOTIDIEN. -10 CENT. H. 150 Dimanche ? Juin 19!4 LA FLANDER LIBÈRALE ABONNEMENTS 1 moil- * «o'»- • »ol«. ï ta. BELGIQUE i Fr. 2.00 4.00 8.00 Î6.00 UNION POSTALE s Pr. 3.75 9.00 18.00 36.00 Sa s'abonna an lurtau du Journal et dans tous les bureaux dt posta REDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE 8AND, l, ...

  De stem uit België

  Registered at Ihe General Post Office as a Ncwspaper Téléphone: Muséum 2 6 7. Goà A°° . ''r/ De Stem Bureel : 21, Russell Square, London, W.C. uit Belgie Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 52. Oplage : 13,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 15, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, ...

  Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

  Acht en veertigste jaar Zaterdag 13 Juni 1914 Nummer 24 fr. 5-00 "» jaai-s, met de poit besteld. VO0R NOORD-NEDERLAMD franco 3 g. 95. 8e ahoHBemtntsprij* it vaerop bet»aJka*r. &&aJKoaâlginge& 3» es» <ten <îrukr*gel. HET VOLKSBELANG VERSCHIJNENBE ELKEN ZATERBA® fr. t}-00 '• jam, wel ét put betieiâ. VOQBI30RI ...

  Le patriote

  Administration (tél. M 82) - Rédaction (tél. 382) BRUXELLES 12, Montagna-aux-Herbea-Potagères, 12 tes manuscrits non insérés ne sont pas rendus. ABONNEMENTS BELGIQUE s Un an, 10 fr. ; 6 mois, B f» 5 3 mois, fr. 3.50. Étranger : Un an, 30 fr. ; 6 mois, fr. 15.60 ; 3 mois, 8 francs. Hollande et Grand - Duché de Luxembourg s S mois fr. 6.50 ...

  Ons Leven Loven. Studentenblad

  268te jaar Nr 9= 10 !| 26 Februari 1914 IN HOUD : X Ons Vlaamsch Drieman- ■ schap van Antwerpen . Ons Leven. Juliaan De Vriendt . . . W. I. Aan de VI. Studenten . . HetFeestcomiteit Verslag van den Landdag van het Algemeen Katho-liek Vlaamsch Hoogstu-dentenverbond gehou-den te Antwerpen op 7 & 8 Februari 1914 . *** Wat Tamboers tromme ...

  Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

  Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang • \Tr|7 Priis : 20 centiem 8 .»,» I il Ij PER JAAR ; FR. 7.50 ^ VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -QEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 17 : Hoe staat het met den Oorlog? (Wekelijk> sche kronijk XVII) met 10 platen .... 257 De honderdste ...

  Pagina's