Jouw zoekopdracht heeft 633 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-02

Filters

Publicatiedatum
1914633

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vracht-Yrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl. Inaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten., Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijft in : Op ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND ABONNEMENTSi BELOIQUB : 15 franca pu an; 7-60 franca pour six mois; 4 tranca pour trois m"l'_ Po\ ' l'étranger, U port m tut. RÉDACTION & ADMINISTRATION : 8, RUE DE FLANDRE, 8, GAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCESi Voir le tarif au bas de la dernière page du Journal. De-ci, de là La classique réputation d'miraitab:lilé c?lui ...

Het nieuws van den dag

Berfîgsfe jaargaa, ... i 'i-V."H**"" tg Hr 38 2 centlemen per nummer Vrljdag 13 Februari (914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENî L^gta 4JWI4. Pœ jaab. ^ 8 frant. : ^,r lloiland • > * ' tat 1' a°dero landen van het postverbond » . SO - BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Qesticht door Jan HÏÏYGHB BUREEL ...

Méphisto: organe périodique du Théâtre royal d'Anvers

I\ E N Tt\| E s. 39e ANNE r» FEVRIER 101 '.. — V H MEPHISTO JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT TOUTE L'ANNEE PRiX D'ABONNEMENT Un AN (Belgique) .... Fr. 5.00 (Étranger .... 10.00 L'abonnement se poursuit jusqu'à refus formel. ' es abonnements prennent cours le 1" octobre de chaque année RÉDACTEUR EN CHEF: Georges Warfaaz, 51, RUE OSY. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — AnnoScen aan 35 c. den drukregel. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! ' DAGWUZER. ® 22 Februari. Zondag van Quinquagetima. — He Heer voor- \ zeide Zijn lijden, Zijne dood en glorierijke Verrijzenis aan de a ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen AÛaat voor dt /«den des Genootscbaps). ZES-EN-VEERTIGSTE JA/YR. — N' 44. VL\AMIEIiE\ VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN ST1CHT1NC. I 27 FEBRUARI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. 's jasrs en met den post fr. 4,50. ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

...

Messager de l'Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Coeur

MESSAGER DE LflRCMICONFRERIE bl HQ.DU SACRE ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

8RUTGGB 21 FBBRUARÏ 5314. BEK CBMT PER NUMMER 3» JAAR 8 WET BRUGSCWE VOLK K/ITHQLiEK VOLKSGEZiND WEEKBL71D VOOR^^BR U G G E EN OMSTRCKEN ' ' ' ^ ... ^ — -- - - . - ■- --— - I- ■ i .iV.lVT in ■ rfy-n«rSlVTT^ W ekelij kschfy praatj e over den godsdienst. Misbruiken in den godsdienst (?) Er zijn zooyeel misbruiken geweest in dei ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e I AAR(iANG. \!TT1WMPR 8 Antwerpen, 21 Februari 19x4. ■'1^ V. _ j Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. , o - - o ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particul1eren 8.00 het buitenland voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf betaalbaar en eindigt op 3] ...

Ons vaandel: tolk der militianenbonden en kringen

Ons Vaandel Maandblad (3da j c j N° 9 Februari ...

De fabriekarbeider: orgaan van den Belgischen Fabriekarbeidersbond

De Fabriekarbeider Orgaart van den Belgischen Pabriekarbeidepsbond •: s-: REDAKTIE EN ADMINISTRATIE : Diepestraai, 152, Antwerpen s-s s-s VIJFDE JAARGANG NUMMER 1 FEBRUARI 1914 Men wil de vakbeweging in kluisters slaan ! i De werkheden worden aile dagen meer over-tuigd van de waarheid dat! alleen de vakorgani-satie hunne eischen kan doen gelden, ...

Pagina's