Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Het volk: christen werkmansblad

" 1 1 'm i " ■1 Aile briefwisselingen vracht-rrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatech. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureol voor West-Vlaanderen: Baston Bossuyt, Gilde der Am-bachten Korlrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, tiinderbroederstr., 24, ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Maart 1915 Nr 13 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeïijk Kaîhoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Âlgemeene Belangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

I\r 16 7 Maart 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vorige nu.mmers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Nieuws en Lezirg voor het Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prljs 5 centiemen Wentenswaardigheeden van den Oorlog Officieele ...

Het Vlaamsche nieuws

flZondag 28 Matait 1915» Eeratc Jaarg Nr 74 Prit s : s Gentlemen door ireheel Beîgië '-r lTLJ2;s X Vlaamsche Nieuws Met best ingehcht en meest verspreid Nieuwsblad van Beigië. - Verschijnt 7 maal per week EAB0NNEMENT5PRIJZEN : f ............ 0.35 £ Per 3 maanden .......... 4.— 5> " I.SO j Per 6-maaadec 7.60 | Per jaar r.-..; ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37 e JAAR linsdag 23 Maart 1915 Nr 69 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRÎOT Bureelen te Gens nr 10 Ketelvast ■tii i " 11 1 "■ —ga*,*^w Offscieeîs Eerelijst VAN Belgi^GÎie gegnBuVeMen. Wt het « Staatsblad » doch ons in de onmrgelijkheid bevindende on! fezegd b);id aan te schaffen, hebben wn de lijs.1 ©vergenomen uit de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgrnn de? Belgmehe WeMiedmpudëj. — Versehjjnmde af/e dagen. ' " <■•' Drakater-Ultgeeîste» Ban: JWaaîschappij MET LICHT .bc6tuarder» P. JOE VSSCH. Ledcberg-QeRt . . REDACTIE . . ADMlNISTRATÎE KÛOGPOORT. 23. GENT ABONNEMENTSP^IJS OELQÎE Orle «zntu!en. » . , , fr. 3.29 7.ca niaantSeo » , , , , fr. 6.50 Een jaar ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DsTjlc8t«r-U!tgeeÏ8t«t Saffi: Maatschappij HET LICHT bcstiiurder s g». DE VISCH. Lcsieberg-Qent . . REDACTIE . . ADMINISTRAT8E fc^GPOQRT, 29, GENT Or gaan der Belgkche Wenklièdemcinùj, Verschjjnende afle dagen. ABONNEMENTSPRIjS BELGIE Dfie masitcSeo, „ , , , fr. XI.., Zca tnaandcn . » . , . fr. 6.50 Ëcnjaar. ...... fr. 12.5& Msb ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jerc Année N°. 157 S cents (io centimes)' iwiinoi 2c» mars 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressée an bureau de rédaction: N.Z. VOORBUROWAL 234—240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. I. Wfifikhla.Hifi vnnr de vla,amsp,hsnrekende krvasaevanaenei] ' 3® IYlaartl915. Aan de vlamingen ! By de eerste uitgaaf van „Onze Taal" achten wy liet ons een plicht eenen warmen oproep te doen aan al de krygs-gevangenen die hunne moederspraak liefhebben en waardeeren : de vlaamsche taal ! Het zal voor iederen vlaming eene ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, DonéeMug en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEL<(HSGHE SOLDATEN besfcemd ; iedere compagnie, escadron ot batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exeniplaren. '■ —« —-ma-,. • i. - " - ~r- Eea lE'iif Bit lit VaMnd Priester Louis K., toegevoegde aalmoêze-nier van de derde ...

L'indépendance belge

I mm No. 61 L' INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. 3 CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES, VENDREDI 12 MARS 1915 ^new^erj A Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CITY 3960. - - - - - -- SOMMAIRE. ; LA SITUATION : L'offensive britannique dans la région de La ...

De werkman

lierMc ComuDÎe. Ouders ge zijt bij een Assurantie voor uwen Eerste Communiekant, om 100 fr. te ontvangen voor de kleeding ; door den Oorlog zijn de stortin-gen gestaakt. Hebt ge redit op de maanden-storting ? ZEKERL1JK... Voldoet de Assurancie met te zeggen : Mijn Boeken zijn toe? NEEN... 0E 8URGLMEESTERS door de Duitse Besturen aangesteld, ...

Pagina's