Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Téléphoné: Muséum 267. m* 12 Bladz. De Stem uit Belgie Bureel : 21, Russell Square, London, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.-Nr. 48. oPiag«: I3,°o<>. VRIJDAG, AUGUSTUS 18, 1916. Abvr™itTri dl t: Price ...

Het Vlaamsche nieuws

loflderdag 3 Augustus 1910. Tweede Jaarg Nr 213 Pnjai 6 Centiemeû door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verscbiint 7 omal per week ÀBONNEMENTSPRIJZEN : Per majwd 1.75 Pot 6 m&anden 10.— Par 3 maanden S.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, ...

Het Vlaamsche nieuws

Ryoêflsdagiô en Donderdag 17 Augustus 1916. Tweeds Ni 226/227 Frijsî 6 Centiemeo door geheei België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN i P*r zwt&nd 1.75 Por S nut&odM II.— Par J çii*nd«n I.— P« j**r 11.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN ...

De Belgische standaard

IBfl&ShMLNTSPRlJS Voor soldâtes : i maand f. i 25 a uiaandm 2-50 3 maund'-n 375 Niet soldat en in 't land l maand f. 1 75 a maani'en 5-50 3 maand*"1 5-25 Buit*n 't land 1 maand f. a-50 a matnden 5-00 3 roaandeu 7-50 REDACTIB en ALMISlSTRim : vais « Ma CoquiH*» Ztt dijk DE PANNE Kieine aankondi-gingen 0,35 f. | de regel. , - Reclamen : ...

De stem uit België

Registered at the Généra! Post Office as a Newspaper. Téléphone: Muséum 267. mri2 Bladx. De Stem uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, London. W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. I O/Îa T •> *« \T«* Fi *"7 c\ i~ - - i roi via a n att/^ttctitc n mil Abonnement voor de Vereenigde ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

tilHEER EN OPSTELRAAD I 13, PAKHUISLAAN, 13 1 Brussel : ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. . . Fr. 6.50 iVtrimtknctkcsttn nut PRIJS : 16 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Het oorlogschip vaardig tôt den strijd, plaat 54n Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der Krijgsgebeurtenissen, met 1 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

~ Cftffe ^lusgaîî^ (M) ' P«n» - n.n ■ nfifiTiSMik-^—"*x"i tpECls 10 pfennig Belgifcher Kurier t& riiffetetv Xtt Betâii^e Sutiee «îcljeini in Stiiîieî iaetidE» (autfj Sonniags) jtoeîmci ou&tt Sîoniog botmittag. $ic Œîfte SttlSgabe (A) etfdjeini jeben Modjœittag. 2>te gtociic 3 u 8 g a b e (B) ttfdictai ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

grfte 2(usga6e (A) prêts 10 pfennig Belgifcher kurier g&ruffelets t Set Ssîsïîdjc Stttîes crjcfjctut ia Srûficl tâglidj (aurtj ©omttagê) jtocimol auget SJÏoniag botnrittog. $ie (S r (t c 2 tt S g a 6 e (A) er[djeint jebett Sladjmittag. 2>ie Sfciie 8 u S g a 6 e (B) trfdjcint mots'»®- ©ittienbimge# ftttb nut au Me ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2ème Arinêe N». 647 's cents Mardi 1 août 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer «Journal <iasoticIf<en du ir»atin paraissant en Hollande. Belge est notre nom tle Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau c5e rédaction: IV. z. VOOBBURGWAL 334-240, AMSTERDAM.. Téléphone: 2797. Rédacteur en CheS: Gustave ...

Belgisch dagblad

te Jaargaug DONDEBDAG 3 AUG-USTUS 1916. ——BP———tS—■ I «IHII ■ — I IVo. %S?729 «f ^ ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland Vit cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. ...

Het Vlaamsche nieuws

i1 Augustus ïqiô. Twacde Ja&rg* Nr 221 Prifai 6 Cen^etnesi door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hct best ingelicfat en meest verspreid Nieuwsblad van Beîgië - Verschijnt 7 or aal pcr week rABONNEMENTSPRIJZEN i p«r ai*»ad 1.7S Per 6 munden 11.— Per i siMJidea I,— Pw j«fcr 11.— IAEGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAÛ : Dr Aug. ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 99 AOUT 1916 CT50<=> PRIX DU NUMERO 20 CENTIMES C5>0<=! Abonnement : 9 Francs ADMINISTRATION RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES D PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES CROISBU-R eUIHASSB E/N A0TIO/N c Hors des gueules en arrêt, les flammes prodigieuses se ...

Pagina's