Jouw zoekopdracht heeft 548 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-12

Filters

Publicatiedatum
1917548

An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

AN FLANDERENS KÜSTE KRIEGSZEITUNG fUR DAS MARINELKORPS ' Oîummer 42 CHeinertrag filr 3Boï)Ifaï)rtè3toedfe 1. ©ejember 1917 Deutfchlands urbeiter- und Goldatenrt. 3Ber ift unferô £eereô ©olôatenrat? 2Ber filF)rt unfer 33oIf im gelôe sur £at? 2Ber leitet mit fidjern CSritfcf)ïuffen ôen £rieg? 3Ber ôenft fur unô aïïe unô forgt ...

Nieuwe Gentsche courant

Àbonnementsprijs : Per maand : 1.50 — Per 3 maand : 4.25 — "Weekabonnementen voor Groot-(Jent, ten huiz« besteld : 0.35 — Aankondigingen per regel : 0.50 — Doodsbericht : 5.00 — Kleine aankondigingen, per 5 regels, minimum : 0.50. Verschijnt dageiijks 1 m—i —i—m ■ lll Nieuwe Gentsche Courant Uitgegeven onder hoofdredaktie ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE ONE iPEIMIMY .•BOUT: CINQ CENTIME* IOI.LAHDE: V1JF CENT MSTIHEHT I DIX CEBTIMB» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. ABONNEMENTS IPmoïs 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. 24ANNEE MARDI 11 DECEMBRE 1917 No. 345 LA GRANDE GUERRE CALME SUR LES FRONTS La guerre civile en ...

Duynenblad

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher kurier £8rilffetep- tJ«» ® âoefti» «î&e<cj <» ©eSfieJ t2g!i<!& tenté $tJOttî<seft> etteieiû» ts|e» Mastea ••toit tt«a $5«« «3 • fj s g « » 0 a m « (A) erfcbeta» ie&et> SBûdjratttafl 5M# 8 © • * t • ® • t « © t> • *81 teiâsta* o««(ieaA O*ettobatiaee ftofc eo« ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE [PENNY rsOKT: CINQ CEHTimt lOLLAIIDE: V1JF CENT CONTINENT l DIX CENTIHII PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery La ne, W.C.2 — Téléphoné: Holhora 212. ABONNEMENTS lfmois 3 sh. ; S^moîs» 9 afc. 24mb ANNEE VENDREDI 7 DECEMBRE 1917 No. 341 LA GRANDE GUERRE I Nouvelle offensive en Italie LES ELECTIONS EN ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 8 DECEMBER 1917 ÎO Centiemen Nr 49, 40e Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Yl'eekblad voor Wlaamsche en Algemeene Belangen GEWETEN EN WINST In verschillende omstandigheden zijr er reeds goede opwekkingen en raad gevingen gericht geweest aan de landbouwers, die, gedreven door hebzucht zich een te groote winst toeeigenen ter nadeele van het ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Croate id. bij overeenkomst Dieiistaaflbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. rfi. -«""i ■' •* * '' """" 1,1 - - 1 1 1 - - mi.-^ Belgisch dagblad, voorloopig te ?arîjs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nqmmer : 5 centiem (Fionten ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4*« année. - N* 1164 g Ed. B ABONNEMENT Bruxelles - Province - Etranger Le* abonnements sont icçtlK exdustvètMcat par tous les BUREAUX DR POSTES. Les réclamations concernant les abonnements doivent être adressées eftefusiveftiâiit au bureau de poste qui a délivré l'abonnement PRIX DES ABONNEMENTS : 3 mois 2 mois 1 mois • Fr. 9.00 Fr. ...

L' illustration

Ce numéro contient un portrait hors texte en couleurs du Général SarraIL. L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : i fr. 25. SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1917 75' Année. — N" 3901. Sur le terrain d'où Guynemer s'envola pour la dernière fois, le chef de la Ire armée lui adresse un suprême adieu. Le capitaine Heurteaux, récemment blessé, et le ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang ■ VJf f J Prijs : 20 centiem ,nt n . im~ 1 1.1 PER JAAR ! Ht. 7.50 30 DCCCIIlbCr 1917 11 Ify Zonder verzendJngskosten M A VLAAMSCl LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en lioofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 13 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 3. TOEGELATEN 1)0()K DE MILITAIRE OVERHE1D. DECEMBER 1317. De Diestenaar MAANDBLAl) DER SOLDATEN VAN HET KÀNTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wenrte mcii zich tôt den Aalmoezenier Vax Niîrom, I). 264, H. I Onze Bijval. We hoopten, zonder twijfel, onze jongens aangenaam le zijn met D. D. nit te geven, docîi daehten niet ...

Pagina's