Jouw zoekopdracht heeft 939 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-01

Filters

Publicatiedatum
1914939

La dernière heure

La Dernière Heure LE PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ ~ N. 25. NEUVIEME ANNEE. ^ BDBESDX : 9, rue St-Pierre a BRUXELLES. t En ««main# : do 9 à 5 1/2. Jours fériés*, de 10 à midi. *T/?!£nh \ Annonces et Abonnements 43 70 P / Réd. 4040 Parlem. 8913 Direct. 9g7 1 Bruxelles ABONNEMENTS proyincb Fr. 1.00. . . UN MOIS . . » 3.00. ...

L'indépendance belge

iiglxO CentimeaM—I CN ÊEUGiaUE ET A PARIS f B 85* ANNÉE Samedi 31 janvier 1914 ADMINISTRATION ET REDACTION 1>U ruedca Sables, Itruxollea BUREAUX PARISIENS : 11, place de la Bourse ABONNEMENTS: ÉDITION QUOTIDIENNE UlCtQBE, Du an, 20 ft. tuait, !0fr. » noit, 5fr. tOXEMaaOBSCfir.-DJ - 28 If. « 5 If, » 8fr. ITMIIKII » 43fr. » 22 It. » ...

Vooruit: socialistisch dagblad

uihiitw 3© îaar - ■ N. 5 Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vmmde 5 centiemea Telefoon : Redactle 247 - Administratie 2845 Oinsdag 6 Jaisuari 1914 r- ■ — Oruk^tcr-lj itgcefster Sam: Maatschappij H ET LICHT Verantwoordelijke bestuurder » P. PE VISCH, Lcdeberg-Qent , . REDACTIE . . ADM1NISTRAT1E Î100GP00RT. 29. ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

j en ocm het flppondissement 0o5tendç*Di£muidçs0çupne Derde Jaargang - Nr 20 5 CENTIEMEN Zondag 11 Januari 1914 OPSTELRAAD E3S1 BEHEER : Voor 't ArroMissement Brune Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Toor 't Arrondissement Oostende-Diïmnide-Yenrne Lokaal : DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. i' Abonnementsprijs ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

10 Januari 1914 Nr 2 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en OnafhankeSijk Katholiek volksgezind weekbîad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen — l HK8GHRIJVIKG6PRIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 "Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Bit blad ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Il il 11 i I WBL Edition hebdom dai Hufftfcbc Solbatcit bet ber Bccrbiguitg cines toten Kameraben. Russische soldaten bij de begrafenis van een gesneuvelden kameraad. Des soldats russes enterrent un de leurs camarades mort. Nf.29 illlllliiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn Nr.29 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un an fr. 8.00 Six mois • •••••• 4.S9 'ht Trois mois S.3S Gr.-DucliédeLoxemî», 20.09 Union postal*. • • • • 30o03 Directeur : Fe^nant! NEURAY Edition {6 h, «oir) Edition Jf-Jf (10 h. soir) 1 Edition if (minuit) ANNONCES Annonces ordin., petite ligne . 0.49 Bériames (3* ...

Vooruit: socialistisch dagblad

- tt aâto s**, Btfl *%6l ••/ •>-. «A ,...Uf^.v,,.^-^—- .. -- r - , , , r .-i-, . _ ,-„,r Prijs p#r nummer : Yoor België 3 centiomen, voor den freemde 5 centiemen Teiefoon ; Redactîe 247 - Admssiîsfpatïe 2845 Oinsdan 27 Januari 1914 Drulwîer-Ultgeetste* Sar* Maatschappij H ET LICH Ver-Jîwoordelijke bestuurder: F. DE VISCH. ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

i Voor Beigië 5 centiemen, voor Hderland S ceaî het ummsn WÊ VIJFTIENDE JAAR1 Maandag1 5 Januari 1914 £ 30, St-Fieters!raat, 30, Brasse! ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand 3 m. Brlçit, vracMvrij fr. 14,00 7,S0 4,00 Ifederland, » t 20,Ofl 10,HO 5,B0 Ândtrelanden i 52,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantoren De intchrijvcri voor een ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Maandag 5 Januari 1914 Prljs per îiammer : $ canjtasn 45" jaar, Kum. 3 Teleîooa 694 FONDSENBLAD Telefoon «94 AAXKOXDieiSCEï : Vooï aile asukondigingen wendo «ea zich tea bureele van het blad. KETELVEST, Num. I«, le CENT. VLAAMSGH LAND] Etandel, Nijverlieid, Taal ©n Q-odsdiensI VERSCHIJ NEN DE ALLE WERKDAGEN IWCflMiVIIMMMin VOOROP ...

L'effort: organe de la jeunesse catholique

——+— abonnements : Belgique .... 2.00 — Etranger .... 3.50 Abonnement de soutien . . . 5.00 Rédaction et Administration : BUREAU DE L'EIFORT Rue Vésale, Louvain POUR LA PUBLICITÉ, s'adresser Avenue Jean-Linden, 30, Bruxelles ORGANE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE PARAIT TOUS LES DIMANCHES LA WALLONIE AU CHRIST ! A la Jeunesse de l'Effort Une ...

La chronique: gazette quotidienne

Mercredi 'X janvier 191-2. — Edition C CINQ CENTIMES LE NUMER* POUR T.OUTE LA BELGIQUE m „ » „ LA CHRONIQUE f BURjsAUX 5 et 7, Galerie du Roi1 (Passage Saint-Hubert) BRUXELLES GAZETTE QTT OTIDIENNE TÉLÉPHONES Administration : N* 7 8êl x. Rédaction : N# 140^ a. ABONNEMENTS : Biuikbi>lk8 : 12 francs par an — 6 francs pour six mois ; ...

Pagina's