Jouw zoekopdracht heeft 640 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-04

Filters

Publicatiedatum
1914640

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht es ¥6ert%gfc jaar Eftlerdag 4 Aprll 1914 Ruminer 14 \ " fr, 5-00 V jsr.'i, met de poat besteià. ¥03R NOORD-fiEDERLASS franco S g. 25. Sa »bûBntm«ntsprij» il r®<>rop beUai^atr. &«BkeaSt3tâgsa 30- e* <itr. rfr«H.ref*(. HET VOLKSBELANG :**— -•»— -•»«' •» • • . •*#«' <■ • h- \ lé* ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Âcht en veerligste jaar àaterdag II April 1914 i¥umiuer 15 fr. 5-00 m'», met de post bette ■tm NSORO-NEQERLAMi franco S gf. £Sf5. S» sor.Rfmentspi-ij» il ytsrcp batiaîbsîr. I s ;,*oad4flrlBgei • «««tes drsiiîfLfi*! HET VOLKSBELANG VEKSOHIJNENDE BLKEN ZATEitOA© lr.5-00 '•jcan, net de past fcrttati, «eau ta*w 3 gf. 8S. Sfc ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H.. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen AÛaat voor de ledeu des Geiiootschaps). ONDERWIJS EN STICHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N» 80. ITE AD JOSEPH. 10 APRIL 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den posl fr. 4,KO. — ...

Het morgenblad: volksdagblad

T jaaraanjj. N" 38 Vrijtisy Aprî! 1^14 2 cemiemen net nirnimer HET MORGENBLAD .^| .i-^ j,rggrrerr?^-?h«itg«vr^n.tKai-'"w*|. i-isstkoKdâBÊBîS®^ s !•-• b'.adzijde. — per kieinen rejel fr. 0.30 g ir.anciëele, » * * » 1.001 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 | Reclamen, * * * * 1.001 Begrafenisbericht, *5.00 J o ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e Jaarg&ng. rt° 93 Zondag 5 April. 1914 Z Gêntiemen nei nummer HET MORGENBLAD aaïî&oneiBgïsageïii : 4= bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.3C Financiëele, » » » » 1 -OC Stadsnieuws, pet grooten regel » 2.<X Reclamen, » » » » 1.0C Begrafenisbericht, » 5.0C VOL.KSDAGBI^AD Allô mededeelingen te zenden aan M.'J. BAMPS, ...

Le matin

gTgg-Avril iOl'Z^ PAGES — CIîVQ CENTIMES 21me Année — N° 113 I RÉDACTION |VlEiL^E B°^rse-' 3? r " AMVER» UBédaction : ?** î «po»»eme : .fr. 1S.OO 1 Un an • * 4 * O.SM> I ) six mois • • • • P Trois mois . . < • :i 2»° ■ ™ ... SG.OO i (jn an • • ^ v U gffu- : : : : »«« Usaœss^=«^ „ puait jusqu'à ...

La chronique: gazette quotidienne

Blerci-edi îîf» avril ~ fMItion A. ^ f2NG CENTIMES LE NUMERO POUR TUUTE EX BELGIQUÏ 47« unu6e. — Rio HO LA CHRONIQUE BUREAUX 6 et 7, Galerie du Roi-(Passage Saint-Hubert) BRUXELLES GAZETTE QUOTIDIENNE] TÉLÉPHONES Administrationi N* ABONNEMENTS : Bruxelles : 12 francs par an ; — 6 francs pour six mois ; — 3 francs pour trois mois. La ...

L'indépendance belge

§AO CéEwëfl CN eii,G!Q'J£ ET * &«£ d 65* ANNÉE Dicianciie 19 avril 1914 ADMINISTRATION ET RÉDACTION 1 Ti, rue des Sabtett, Bruxeile» BUREAUX PARISIENS ; ri, plage de la Boursr ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIDIENNE SP.SW3E. On as. 20 (r. 8 mois, iOfr. 3 moît, 5 fr. lUIEUBOBRGCGr.'Dj ■- 28.fr. » :S fr. * 8 If. ETMKSER » 40 ff. •> ...

L'indépendance belge

SlO r« cpî ftinnr: ft c PiRi's € 85' ANNÉE Samedi 18 avril 1914 ADMINISTRATION ET REDACTION 1 yv rue des 8ablcsr liruxelle» BUREAUX PARISIENS : 11, place de la Bcurs» ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIÏUENKE BELGIQUE. Un an 20 ft. 6 «loin, 10 ir. 3 Bioit, 5 fr. (U*ESB0SS8(Gt.-B.) » 231t. « 5 fr. 8 fr. ETSABSEfi » 40 ir. » 52 ir. » ttfc ...

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

Cinsdag Zi Aprel IMI* 5 centleanen » 29 centiemen pep week 7da Jaargang «» I H- 224 abonnementen p„ tau : 10 fr; — Zes maanden : 9 £W Drie maanden . 2 Ir. 50 jO ccntiemon per week cum huit heslel<f, yoor 't buitenland, met byroegiDg àer veïzendingskosteû» jllionnementen worden aangenomen in .Betrareelea, Baron Joostensstraat, 2 ' ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN _ 5.00 PARTICULIEREN 8 00 HET BUITENLAND. VOOR HOLLANO FR. 6 00 El 11 abonnement is vooraj bttualbaar en eindigt o; il December van bet abormementsjaar Afzonderlijke uummers i5 centiemen OPSTELRAAD: DE ...

La Flandre libérale

■ 40' âïîBée — Vendredi 10 Avril ISS4 QUOTIDIEN. - ïû CEHT. I. 180 — Vendredi 10 Ivril 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS . I mois. 8 mois. I mol*. 1 «». BELGIQUE s Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On t'abonna an bureau du journal et dans tous les bureaux d« noste RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ...

Pagina's