Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

De Belgische standaard

- i«»o jaar» — N° 148 'Mi Moa-.i «ninn»m»in—»»ii mu m ■■■ n- i»m w.n»■«'«■' - Viji ueiiUemexi ûet n animer Donderdag 9 September 191 b De Belgische Standaard boor Taal an Folk OAGBl^.AB Voor God en H&ard en h&nd Abonnern-entsprijs voor 50 |nammers (2 maasden/ bijjvooruitbïtaliiig : Voor de soldaten : 5,60 Ir. ...

Het Vlaamsche nieuws

liflsdag 28 September 1915. Eerste Jaarg. &•:. 2K6 Prijs ; S Centiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws tikê lue#* togeliclit mm memk NIsmwiMad 7 mmI jp«r nr®«É, '«A. rABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 i Per 3 maandca 4.— Per maand 1.50 | Per 6 maanden 7.68 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Asig. 'BORMS ...

L'indicateur - De aanwijzer

#/" — ^"40mo année. 5 Septembre 1915. N° 33. 4Qst« jaargaiig. — 5 September 1915. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AA1VWIJZER Bureel : OUDE BEUBS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onzs Tsureelea zijn. open van S tôt X u."u.r 3SToa 'bureaux sont ouverts d.e S à 1 heurs Tarief der ...

De Belgische standaard

De Belgische Standard oor i Taai an Volk u 10^hfeC3rlB3Zui^AhJE3i Woor Qod ®u Ha&rc? &n JLând Abonnementsprljs voor 60 nummers (2 maanden) bij vooruitbataling : Bestaurder ' ILDEFONS PEETERS î Voor ftlle mededeelingsn zich wsnden tôt s Voor de soldâtes : 2,10 tr. ' ' j Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PAU! HE. voor de Eiet-soldaten - In ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELCrE. CONTINENT: 15 CENTIMES administration et redaction: bureaux a paris : f 3 mois, 9 shillings. \ tudor hodse, tudor st.. london, e.c. u- tlat,£, on. la uvLRbï. LONDRES VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1915. abonnements . 16 mois. 17 shillings. \ Conservation par le Progrès, TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 4 an. ...

Het Vlaamsche nieuws

p^oensdag- i September 1915, Eerste Jaarg. ISIr. 229 Prijs : 5 Cenfeiemen door geheel België Het Vlaamsehe Nieuws Hat kftit inseîicht en meest verspreid Nieuwsblad van Beïgttë. • VerscKijrit 7 m&al per wedk ' ABDN.NËMEHTSPR1.SZEN 'ti meeic t.3ï j Fer 3 Juaaadea 4.— ■tr m&snd 1.50 | P« 8 aiaaaden 7,59 Ver jaar 14.— AFGE ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

V^jy^Jaiandigingen OOPLAND 30, Antwerpen ^bonnement 2.50 fr. het jaar get blad wordt ookwekelijks tehuis besteld aan g centiemen 26 September 1915 Nr45 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. AANKONDIGINGEN (opjvoorhandbetaalbaar) 4° bladz., den regel 0.30 FiDancieele aank. » ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I jêre A^rîêe N°. S ceitiïs'CJO Ceîîtîmeaî «3©ia«3ï «5 «©Êsiëfisiïfe^ô If&SS L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées „u bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. — ■ ■ ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 5 Septemftrô 1915 A N" 294 Dimanche 5 Septembre 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION J&ontagne-aux-Herbes-F'otaffères, BHUTCFIT*TtW3 BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÊE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO s 10 CENTIMES iPetités annoncés. . . 1 1 . la ligno, fr. 6A0 Réclame avant les annonces . — 1.00 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37®~ JAÂR Woensfe B 9 Sèîèmkr 1915 W B3i DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bupeelea S© Ooïtf £S3* 13 Kefalvssi Verordening. BstrtfPeafte het slaan van zinkmuat. In verschillende strel:en des lands is er gebrek aan pasmuot ontstaan ; om daarin te verhelpen hcb ik besloten zinkmunt te latsn slaan en bepaat het volgen.de : _ Er ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2' Année. - N° 356 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Ed°" B ■■HtaKOlPHISfiBBGBiMBHMMaSHWSiBHMŒBI 'IH^iiTtJlMMMTOM I inuitJ niMI MiliIMH"iIMlmi ■— I——!Ml—ni n JEUDI 23 SEPTEMBRE 19(5 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. . . . . 2 fr, 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger ..... S.50' 8.50 16.00 ...

Pagina's