Jouw zoekopdracht heeft 503 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-04

Filters

Publicatiedatum
1918503

Informations belges

N° 078 29 Avril 1918 INFORMATIONS BELGES Observation Importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles •de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

I Ï5. 40« îasr. O.Da Grasve,Keteîvest,t« DS KLSINÊ PATRIOt Woensdaa 3 Aprlî 1918 PrHs «t IFFICIEELE DUITSCHS BERICïITEM VBHOBDS2TISO Voor de tôt hat gebied van hat 4e legar ba-boortnde gedeeltan der Belgischo pro'VUcUs Oost- ea West-Vlaandoren wordt er bostemd Ùi volet: De door verordeuing vaa 8 December 1917 (Verordeningsblad voor het ...

De Belgische standaard

1 4«s J»uur-Hi 78,9So;s Zaterdag Sê *7 April 1918 AMaNBMBNTBM -o~ Ve or «Soldâtes I mtiad fr. i.fls * ni*c.c£pa a,50 S ssaanden 3 73 o^O—' Hist SUdiieb in 't l*ad. Z maand fr. 1,75 • mtifc&den 3 50 | Mandes 5,35 —0— Boites 't land: Z mitnd fr, «,50 8 maaadca 5,00 BELGISCHE STANDAARD Opilsl & Bsbtar ruiM " Ma Coquille» ...

Turnhout en omstreken

APRIL 1918. — X» (3. MET TOELATING DER KRIJGSOVERHEID. . ^aaas3Ba@8îEs *m é}£SJâ1?®JI2&EKÏ <! : : ^ K0STEL00S OOELOGSBLÂD ooor de soldâtes der kantons ARENDONCK MOLL - - - - TURNHOUT WESTERLOG Hestuurder: E. H. JQZEF JÂHSSENS Lefjeraalmoezenier D. G. PORT-BAIL, MANCHE BRIEFWISSELAARS : Voor Arendonck en Westerloo, E. II. Van ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

^éJîte ÀSltîë© N° saso © eesiss Venareill s® «avril E9S'3 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «tournai quotidien «Su arsailira paraissant ers Hollande Se/?» es/ notre nom de Famille. ~T<sûtes tes iettfes doivent être au afeaB «îe a-écSenctâoira : rv. 52. VOOîJBIJRGWAl, 334—240, I î mSXBRDAM. TTéléuîîOirses: 2797 et ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

QUATRIEME ANNEE. — N° 2.040 Jue Numéro ; 1 O centimes DIMANCHE 14 'AVRIL' 1918.', LE XXE SIÈCLE JOURNAL BELGE PARAISSANT LE DIMANCHE PARIS M 3, place des Deux-Ecus, 3 (lir arrondi1) — Téléphoné : Centrai 33-04 A PARIS Tolstoï, la Révolution russi et l'offensive allemande « La force de l'antiquité tenait, je pense à ce qu'elle crut ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Nam. 8S. jaui . G.Se Graeva, Ketelvest. tê DE KLEIN! PATRIOT —— III uni i II I l II l—i IIII w 'i • r MM Vrijdag It April 191S . I nitBL- ^•oaKMNMMMIlMI Pr*Js 3 cantiemsn IFFICIEELE DUITSCHI BEHICSÎTEN 3IJT0E63S& lot de nrorintig van 7 Joli 1917 ow hst in bealagneman en afhaîen van ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Vierde jaargang Nr 24. Prijs 6 centiemen. Gent. 28 Aoril 1918. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAA"] met medewerking van het Algemeen SECRETARIAAT en het werk der VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Beheer : PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: PER JAAR fr. 3,25 ZES MAANDEN . . » 1,60 DR1J MAANDEN . , >» 1,00 Weekblad voor ...

Belgisch dagblad

3(lo X>I!PIÏSÏ>.A.0 23 APRIIj 1&13. ^O, â&à„ ( ABONNE^MENTEN. / Per 3 maanden cif Nederland f 2.50 franco per post. Losse cnmmera. Voor Kederland5 cent, voor Buitenland 7 '/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Red. en Acfmin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnes^d te !s-gr^eràsie9 eBken «erkdag le 12 ure midds§. ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

...

Het Vlaamsche nieuws

|!j i188HHB*BHTfî'aîïZHIIjl yj^s- ééa scsasd L7t yo»s S inaasd •.— y#, g maanà . .... i#.— I ■joof *** i*K i«— 1 jjeâtkli», Baltes? 63 Atakofidlgisg** : 73 ST-JAKOBMARKT, 7,1 antwerpen Wocnsdag 24 April 191$ - 4^ J&8trgJ*r 111 f*1 i».wMBWTnrr^m^TnaTBoaKr■ ^awca^-^o^fe-wy. r.'iin'i iij ■»<,',> ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of bafcterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Schouwburg der Romingin ïnhuldiging. — Wat onze Vorstin doet voor da uitspanning' ortzer soldaten. Vier tooneeJzalen. — De dankbaarheid ...

Pagina's