Jouw zoekopdracht heeft 582 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-01

Filters

Publicatiedatum
1918582

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

L'avenir wallon

3"* Année. N* 95. i Aôdactecr en ch«l : Fr. FOULON. Du 1er au 7 Septembre 1918. Le Numéro : 10 centimes Abonnements Un an. . . fr. 5.00 Six mois 3.00 Trois mois . 1.60 Annonces La ligne . . fr. 0.50 L'AVENİR WALLON Paraît tons les dimanches RÉDACTION et ADMINISTRATION^ 3, Boulevard de la Senne BRUXELLES Le Sophisme belge de l'Egalité ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

EN FLANBERS FBELDS Vierds jaargang — Nummer 976 rmiutTum Prij» : 5cealUi»cn Zon4»g 27 Jamsari »r«^ÏH8^Vi.Ar^ L^ÎLai» ♦ Belgisch dagblad Yerscl1ij11.eB.d0 op al de dagen der week AESOKKîEM«®fTEW Pw i»»»mï BeSgjîe a.'"S Fr-ï&ïxâcirSJSj £,£& ISagreSîiîîîï-sEs&.SBaajS 3.SO Per êrÎKaeiRtew •« K.OO » ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Franscïie en Nederlandsche exemplaren. 1Het Sanatorium voor Teringlijdende Soldaten TE MONTPELLIER In het begin van 1915 schonk een achtbaar man, deeerwaat'de lieer de Fombelle, de ...

De Belgische standaard

S*5* Jaai - Nf-31: 1*868 nf J „ OA «m lUTnnn/:Ion< O i f O ri 11 C» T*î 1 Û 1 ! —PS. . ««.;«* J*j w 3S-9*»^«S «I e^laMMi ï.: £i*% S+léat* l ta tlmué: saaàad ir. i. a ntutdae S. BStâftfeS 9- Cuit#* 'ê l»s< s eitaed ir. a. I' mutadas p. smeiat g, DE BELGISCHE STANDAARD 0 p a t b l M I BBHBBI mu 1 a Ma Coquille si9bbi]k PB ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

Hebdomadaire bilingue de l'Union des Travailleurs Belges résidant en Hollande Prix de l'abonnement en Hollande: 90 cents par trimestre. - Rédaction £ Administration: H. LONGVILLE» Rembrandtstraat 316, LA HAYE. • Prix de l'abonnement pour l'Etranger: 1.50 florin par trimestre Heerlen proteste... Dimanche passé les internés et réfugiés ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vierde jaargang • Nummer 954 Prijs : 5 centiemetï Vrijdag 4 Januari 1918 ONS VADERLAND Adailnlstratls s A, TEMPERE Drukkar-Ultgcver, 17, rue de Vie, CALAIS Belgisch dagbiad verschimande op aî de dageu der week Israël!® a <S. BAECKEL/^ ! I 7, rue Mortil, OALAIO ABONNKMENTEN Pep moand Belgle 1.'5 VratilcrIJk 3.85 BUKeliund-SSoliaud 3.5Q Per ...

Onze Temschenaars

Nummer 11 en 12. (Met toelating der krijgsoverheid) Januari-Februari 1918. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G. I. nr 5, 2* ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Dood van den Weledelen Heer Felix van MERRIS BURGEMEESTER VAN POPERINGH E VOLKSVERTEGENWOORDIGER VAN H ET ARRONDISSEMENT Officier in de Leopoldsorde, vereerd met het Oorlogs-Burgerkruis van i' klas ; het Bnrgerkruis van 2e Mas ; het kricis van Onderlingen bijstand van ie klas ; het Voorçienigheidskruis van /e klas ; de Heriniierings medalie van ...

Ons land

[ Derdû Jaargang, Nuinmer 38 FKAJS . 5 CfcN 1 ÂJbiMÉJN 26 Januari I91S XTSPRlilS : El .... 3 Lr 6 maauden 1.75 L,r 3 maandeu .. I ONS LAND --- —~ \—LALJLiii! Mon ge'hrîjft Îiî tïfl bareele van het Mut! •}>ste!ra#«l en Bthecr : K*#*BSTHA.4T, U. ANTWERPliN ' ALGÈMEBN WEEKBLAD VOOR S ET \MSCHE ...

De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van...

it§eni0 Jaar. — K. 9 Prijs pw HMHiierg 7 (Untiemen Zondag 20 Januari 1918 De Volksstem Weehblad pan de Soeiali&H»*ke Propagandaelubs van LEDEBERQ *n GENTBRUGGM ABSHNEilEf«TSPIglJS s S«a j**r . . ir. f ,§® Wîa*ft»ar. REDACTIE EN ÂDMIHISTHATiE jSa.rsa«xx-werIs:sx3.d.« Jb*â.aa.£ttesci]b_6i;p:jpij " DE "VOX/ECSST'IlEDbkE „ ...

De Belgische standaard

fSdc Jaar « Nf 302îréq) Dondardag 10 Januari 1918 ? 839SPHIPÏÏW SeM&ieat ï ; ss*»*â &, -<uz§ | maa?»3 a«S8! ? giweaa-f-M; ' "? | U3->*SBSMS [Bma*ié*taK ; [ m "t>: né t ElRèEé îïé K.?g 9 saa^as^.--- |.'ja *>*43&a gisg > Ksfoî* '£ laaif f S ssaawd ?r. «,§e S S5'.a6SâiS5l |»SP SJtSfiâsB ...

Pagina's