Zoek je beeld en geluid voor in de klas? Neem een kijkje op Het Archief voor Onderwijs >

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de bepalingen die het gebruik regelen aangaande Het Archief toegankelijk via de website hetarchief.be.

Hetarchief.be wordt aangeboden door meemoo, Vlaams instituut voor het archief vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ham 175 (‘meemoo’). E-mailadres: info@meemoo.be.

1. Raadplegen van metadata

Hetarchief.be bevat tekstuele informatie (metadata) over het materiaal dat door meemoo gedigitaliseerd wordt of reeds aanwezig is in het digitale archief van meemoo. Bezoekers mogen de metadata enkel raadplegen op de website van meemoo. De metadata mogen op geen enkele wijze worden gebruikt, gedownload, gereproduceerd, ter beschikking worden gesteld en gepubliceerd zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken partner van meemoo en de toestemming van meemoo zelf.

2. Aansprakelijkheid

Meemoo besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van hetarchief.be. De inhoud van hetarchief.be is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt de bezoeker aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Meemoo is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het raadplegen van hetarchief.be, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het raadplegen van de metadata.

De bezoeker vrijwaart meemoo voor alle schade die meemoo zou lijden alsook vorderingen van derden ten gevolge van het niet naleven van huidige gebruiksvoorwaarden.

3. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer


3.1 Algemeen

Meemoo hecht veel belang aan de privacy van de bezoeker en leeft dan ook de geldende Belgische en Europese privacywetgeving na. De persoonsgegevens die de bezoeker meedeelt bij registratie en de gegevens die ontstaan door het gebruik van Het Archief worden opgenomen in een bestand van meemoo. Meemoo is de verantwoordelijke voor de verwerking. Wanneer de gebruiker materiaal aanvraagt bij een partner van meemoo, dan zullen de persoonsgegevens van zijn registratie doorgegeven worden aan de betrokken partner met het oog op het behandelen van de aanvraag.

De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker bij meemoo wordt gebaseerd op zijn toestemming en is noodzakelijk om de uitvoering van bepaalde diensten mogelijk te maken (zoals het invullen van het aanvraagformulier), het bijhouden van zijn/haar favorieten of het doorgeven van aanvragen van materiaal bij een partner van meemoo). De bezoeker heeft steeds het recht om zijn toestemming in te trekken.

3.2 Welke gegevens verwerken we?

Tijdens het aanmaken van een account wordt de bezoeker om een aantal persoonsgegevens gevraagd. Meemoo verwerkt namelijk de volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, e-mailadres, type gebruikersaccount (privé, professioneel, student/onderzoeker), organisatie (optioneel) en IP-adres.

Deze gegevens worden door meemoo in principe bewaard zolang een account bestaat, behoudens andere wettelijke verplichtingen die een langere bewaringstermijn verantwoorden.

3.3 Voor welke doeleinden verwerken we jouw gegevens?

Meemoo verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: optimalisatie van de website, gebruiksstatistieken, administratie en beheer van gebruikers, om inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, om deze gebruiksvoorwaarden te handhaven en voor informatie aan de bezoeker.

3.4. Beveiliging

Meemoo neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de bezoeker te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang, waaronder de encryptie van het wachtwoord van de bezoeker.

3.5 Rechten van de bezoeker

Overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving beschikt de bezoeker over de volgende rechten:

  • Recht op inzage: de bezoeker heeft het recht om inzage te verkrijgen in zijn persoonsgegevens die verwerkt worden door meemoo;
  • Recht op rectificatie: de bezoeker heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens door meemoo te laten verbeteren;
  • Recht op gegevenswissing: de bezoeker heeft het recht om een uitwissing van zijn persoonsgegevens te vragen aan meemoo;
  • Recht op beperking van de verwerking: de bezoeker heeft het recht om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen in specifieke wettelijke gevallen;
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: de bezoeker heeft het recht om de verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten dient de bezoeker een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van zijn/haar identiteit (kopie identiteitskaart) te verzenden aan meemoo op bovenstaand adres of via het e-mailadres privacy@meemoo.be. Meemoo zal alle redelijke inspanningen leveren om het verzoek van de bezoeker in te willigen op voorwaarde dat het verzoek in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

3.6 Cookies

Hetarchief.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van je computer worden geplaatst. Hetarchief.be maakt gebruik van cookies met als doel om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De internetbrowser laat toe dat de bezoeker het gebruik van cookies verhindert, dat de bezoeker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de bezoeker de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de internetbrowser.

Daarnaast kan meemoo anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker naar de website gekomen is, of waarlangs hij/zij die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor bezoekers.

Meemoo maakt tevens gebruik van Google Analytics.

4. Geschillen

Het Belgisch recht is toepasbaar op de website en deze gebruiksvoorwaarden. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

5. Wijzigingen

Meemoo behoudt zich het recht om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden gepubliceerd via deze website en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan. Het raadplegen van hetarchief.be en het bezoek aan onze website impliceert de kennisneming en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verder informatie

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van metadata die inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maken op rechten van derden kan je een e-mail sturen naar support@meemoo.be (of naar de adresgegevens op www.meemoo.be).

Bezoekers die zouden vaststellen dat hun persoonsgegevens voorkomen in de inhoud van hetarchief.be, beschikken eveneens over de rechten opgenomen onder artikel 3.5 van deze gebruiksvoorwaarden. Dergelijke persoonsgegevens worden door meemoo verwerkt in overeenstemming met de waarborgen voorzien in de privacywetgeving met het oog op archivering in het algemeen belang. Dit betekent dat sommige rechten opgenomen onder artikel 3.5 een beperkte toepassing zullen hebben. Meemoo zal rekening houdende met alle omstandigheden bv. kunnen overwegen om de publieke toegang tot bepaalde metadata die persoonsgegevens van de bezoeker bevatten af te sluiten. Dit betekent evenwel niet dat deze persoonsgegevens zullen gewist worden aangezien ze werden gearchiveerd in kader van het algemeen belang.

Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kan je mailen naar support@meemoo.be. Meer contactgegeven zijn te vinden op www.meemoo.be.