Jouw zoekopdracht c:bnc:3130 heeft 40 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  Ons Limburg

  Nummer 25 TOF.rTKT.ATFN HOOR FlF MIT.TTATÏiF. OVFR fTF.Il Maanrî .Tiini 1918 iMOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP ROVEN ONS LIMBURG J^ieUWsblad uitgeg€ver)xdoor deo « K^^ng der Ixirrçbupgerç * REDACTIE : 18, RUE JULES-LEGESNE, LE HAVRE Feestvergadering van den Kring der Limburqers <& KRING DER LIMBURGERS <* Ilerinnerir'; aan ...

  Ons Limburg

  Nummer 9. Maand Fèbruari 1917. Ons Limburg Mîeuwsblad uilgegeven door den ce Kring der Lîmburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen De laatste vergadering van onzen Kring, welke op t Fèbruari plaals had, werd druk hijgewoond. De lieer advo-kaat Braekers van Peér hield er een zeer boeiende voordracht. Na eer'st het ...

  Ons Limburg

  Nuitimer 16. TOEfiELA-TEN DOOR DE MILITAIRE OVÉRHEIE — Maand September 1917. MO E D GEDULD — V E R T H 0 U W E N -/ en" KOP B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblad uitgegeven "door den e Kring der Limburgers ». ^ REDACTIÊ : 18, RUE JULES LEGESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zondag, ...

  Ons Limburg

  Nu m nier 17. TOFr.FT ÀTRY nAHR HK MIT TTAIRT? OVRRHF.in Maand October 1917. M 0 K D — G E D II T. D — V E R T R 0 IJ W EN — en Iv 0 P B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsb ad ïiïfcgree?even door den ce Rnne der Limburecrs ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergaderirig van o a zen Kring zal plaats liebbeii ...

  Ons Limburg

  J*ieaw$bîad aitgegeverç door der) « KFipQ der kirpburgeF^ » REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGSTEST ! I Aile EERSTE ZONDAGEN van de maaxid, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : I « Grande Taverne, » Ie ver-I dieping, rue Ed.-Lame, 14 I (tegenover de Mairie,) Le I Havre I Mededeelingen BERICHT De heer Eug. Quaedvlieg, rue ...

  Ons Limburg

  Nummer 12. Maaml M^pi)17. Ons Limburag Nieuwsbïad uitgegeven ' door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. / Mededeelingen. Op tle vergadering van (> Moi hield de Eerw. H. Kanunnik Jos. Schoenaers van I Ielchleren ecn voordracht over dé reis Rio-de-Jatieiro (Brazilië) naar Pa-rijs welke hij in. Dccember ...

  Ons Limburg

  Nummer 2S FOEGELATEN DOOR DE M! LIT AI RE OVERHEID Maand Sepcember 19ÎÔ ^oed — Geduld — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den a K ring der Limburgers » REDACTIE : lô, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NI ET VERG-ETEN ! Aile e ers te ZONDAGEN van de maand, VERGADERING in ons gewoon lokaal : « Grande Taverne », ...

  Ons Limburg

  Ons Limburég Nieuwsblad uitgegeven door den ce Kring der Limburgcrs >). REDACTTR: 18. RTTK .1TTLES T. F, T. F, S N F, T.F, H A V R F Mededeelingen * -------""a—" De volgende vergadering' van onzen kring /al plaats hebben op Zondag, ."> Auguslus 1917, te 4 uren 's namiddag's, in ons gewoon lokaal : GRANDE TA-VEIINE, Ie ...

  Ons Limburg

  Nummer 5. Maand October 1916. Ons Limburg NîeuwsMad oilgegeven door den ce Kring der Lîmfeiirgera ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. BERICHT De maandelijksche vergadering van onzen Kring zal plaats hebben opZondag 5d0 November om 3 uren ncimiddag, in ons gewoon lokaal : Café Guillaume Tell i,ste verdieping. Boulevard de Strasbourg, ...

  Ons Limburg

  Nommer Ons Limburrg Mrojni/cKI a A Hsîcfocrmfon /!aaï> /l/>n a ICrincf Ae>r> I .imniirtï^rc v* 11 T7 T"\ A rI^ T I? -I o 15 T T 17 T TT T T7 C7 T P r< D C \T T7 T 17 1T \ A 7 15 17 Bericht. De maandelijksche vergadering va tien Limburgschen Kring zal plaals lie! ben op Zondag, 21 Sept, om 17 1/2 u in ons lokaal : « Café ...

  Ons Limburg

  Nu m mer "12 toegelàten door de militaire overheid Maand Maart 1918. MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG Kieuw§bîad uifcgegeverç doop der) « Krin9 der liirr)bUFgep§ » REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESiNE, LE HAVkE NIET VERGETEN! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal ; « Grande ...

  Ons Limburg

  Nieuwsblad uitgegeven door «< REDACTIE: 18, RUE JÙL5 A/I/v/l/v/vfiMKAn (1er Eerwaarde Zusters, waar zij de noodige e eaeaeeimeen. zorgen ontvangen hebben. Daarna door be- i; mirlHnlino- von 1-wit u .. .1 .1 . ;; Ons Limburg . P, ■".. "CUII 1UI UUUI UC- middeling van het gemeentebestuur had de gende vergadering van on zen Kring ...

  Pagina's